Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pierwokupy 2017

Nabór wniosków na pierwokupy 2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" dotyczących przedsięwzięć z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowanych przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Cel programu

  1. Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);
  2. Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Nabór wniosków

dotyczy dofinansowania pierwokupu nieruchomości realizowanego przez parki narodowe

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 03.04.2017 r. do 30.03.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu powinien zostać złożony nie później niż do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez park narodowy zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja:

1.      Kwota alokacji wynosi do 9 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Formy dofinansowania:

Dotacja.

Beneficjenci:

parki narodowe.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Stanisław Bochniarz, nr tel.: 22 45 90 589

Zastępca koordynatora programu: Barbara Maksimowska, nr tel.: 22 45 90 521

 

Dokumenty

ogloszenie_o_naborze_pierwokupy_2017.pdf
ogloszenie_o_naborze_pierwokupy_2017.pdf - (297,26 KB) Ogłoszenie o naborze
zalacznik_nr_1.pdf
zalacznik_nr_1.pdf - (190,26 KB) Wymagane załączniki
umowa_dotacja_krajowa_-_24.01.2017.pdf
umowa_dotacja_krajowa_-_24.01.2017.pdf - (728,82 KB) Wzór umowy dotacji
umowa_powierzenia_24.01.2017.pdf
umowa_powierzenia_24.01.2017.pdf - (480,65 KB) Umowa powierzenia
pp_4.1.pdf
pp_4.1.pdf - (611,65 KB) Program priorytetowy

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również