Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pierwokupy 2018

Nabór wniosków na pierwokupy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" dotyczących przedsięwzięć z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu realizowanych przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Cel programu

  1. Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);
  2. Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Nabór wniosków dotyczy dofinansowania pierwokupu nieruchomości realizowanego przez parki narodowe

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 03.04.2018 r. do 01.04.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu powinien zostać złożony nie później niż do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez park narodowy zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wniosek o dofinansowanie, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja:

1.      Kwota alokacji wynosi do 5 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Formy dofinansowania:

Dotacja.

Beneficjenci:

Parki narodowe.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Kontakt w sprawie naborów:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naborów należy kierować na adres: przyroda@nfosigw.gov.pl

Koordynator programu: Andrzej Rolecki, nr tel.: 22 45 90 580

 

regulamin_naboru_ciaglego_pierwokupy_2018.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_pierwokupy_2018.pdf - (395,48 KB) Regulamin naboru
zalacznik_nr_1_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
zalacznik_nr_1_lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (190,26 KB) Lista wymaganych załączników
zal._2__ogloszenie_o_naborze_pierwokupy_2018.pdf
zal._2__ogloszenie_o_naborze_pierwokupy_2018.pdf - (298,62 KB) Ogłoszenie o naborze
pp_4.1_2018.pdf
pp_4.1_2018.pdf - (613,74 KB) Program priorytetowy
tabela_koszty_standaryzowane.pdf
tabela_koszty_standaryzowane.pdf - (288,95 KB) Tabela kosztów standaryzowanych
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (247,94 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
wzor_umowy_dotacji_.pdf
wzor_umowy_dotacji_.pdf - (728,75 KB) Wzór umowy dotacji
zasady_oceny_kryterium_keep.pdf
zasady_oceny_kryterium_keep.pdf - (141,08 KB) Zasady oceny kryterium KEEP

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również