Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                

Pierwokupy 2021

Nabór wniosków na wykupy w trybie pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej" dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez parki narodowe z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa.

Cel programu

  1. Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami
    i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);
  2. Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Nabór wniosków dotyczy dofinansowania pierwokupu nieruchomości realizowanego przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.07.2021 r. – 30.06.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu powinien zostać złożony nie później niż do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez park narodowy zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków
o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku rozpatrzenia wniosku.

Alokacja:

Kwota alokacji wynosi 10,0 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Formy dofinansowania:

Dotacja.

Beneficjenci:

Parki narodowe.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Stanisław Bochniarz, nr tel.: 22 45 90 589; tel. kom.: 885 339 561

Dokumenty

regulamin_naboru.pdf
regulamin_naboru.pdf - (222,25 KB) Regulamin naboru
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (18,26 KB) Lista wymaganych załączników
ogloszenie_o_naborze.pdf
ogloszenie_o_naborze.pdf - (59,85 KB) Ogłoszenie o naborze
program_priorytetowy.pdf
program_priorytetowy.pdf - (844,05 KB) Program priorytetowy
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (568,12 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
wzor_umowy_dotacji.pdf
wzor_umowy_dotacji.pdf - (965,01 KB) Wzór umowy dotacji
zasady_oceny_keep.pdf
zasady_oceny_keep.pdf - (141,08 KB) Zasady oceny kryterium KEEP

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również