Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

PJB 2017

PJB 2017

Nabór wniosków - PJB

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Nabór wniosków dotyczy zadań, które będą realizowane od 2018 r.

Tematyka naboru:

Zakres tematyczny naboru wniosków dla państwowych jednostek budżetowych obejmuje:

  1. Opracowanie planów ochrony rezerwatów przyrody.
  2. Prowadzenie działań ochronnych w rezerwatach przyrody realizowanych na podstawie zatwierdzonych planów ochrony.
  3. Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez gatunki chronione wymienione w art. 126 ustawy o ochronie przyrody.
  4. Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych założeń pałacowych i ogrodowych szkół leśnych prowadzonych przez Ministra Środowiska.

Alokacja wynosi do 7 000 tys. zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od dnia 02.01.2017 roku do  10.02.2017 roku.

Zarząd NFOŚiGW podjął uchwałę o przedłużeniu do 10 lutego 2017 r. terminu składania wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o dofinansowanie zadań w roku 2018

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem  Generatora Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Kontakt w sprawie naboru:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na poniższy adres:

Przyroda@nfosigw.gov.pl

lub telefonicznie:

Koordynator programu: Stanisław Bochniarz, nr tel.: 22 45 90 589

Zastępca koordynatora programu: Barbara Maksimowska, nr tel.: 22 45 90 521

Jednocześnie Beneficjenci umów wieloletnich proszeni są o złożenie wniosków uproszczonych na 2018 r.

 

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Szczegółowe informacje o naborze:

Dokumenty

lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf

program_priorytetowy_ochrona_i_przywracanie_roznorodnosci_biologicznej_i_krajobrazowej.pdf

wzor_umowy_dotacji_.pdf

wzór umowy powierzenia.pdf

wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf

tabela_koszty_standaryzowane.pdf

zasady_oceny_kryterium_keep.pdf 

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również