Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

PJB 2018

Nabór wniosków - PJB

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo" dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe.

Nabór wniosków dotyczy zadań, które będą realizowane od 2019 r.

Tematyka naboru:

Zakres tematyczny naboru wniosków dla państwowych jednostek budżetowych obejmuje:

  1. Opracowanie planów ochrony rezerwatów przyrody.
  2. Prowadzenie działań ochronnych w rezerwatach przyrody realizowanych na podstawie zatwierdzonych planów ochrony.
  3. Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez gatunki chronione wymienione w art. 126 ustawy o ochronie przyrody.
  4. Monitoring obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody, wynikający z ustanowionych planów ochrony i planów zadań ochronnych, realizowany przez nadzorującego obszar Natura 2000 lub sprawującego nadzór nad rezerwatem przyrody.

Alokacja środków w ramach programu priorytetowego na lata 2018 – 2020 wynosi
23,6 mln zł.

Beneficjenci to Generalna i regionalne dyrekcje ochrony środowiska.

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od dnia 02.01.2018 roku do  31.01.2018 roku.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem  Generatora Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Kontakt w sprawie naboru:

Wszystkie pytania i uwagi w sprawie naboru należy kierować na poniższy adres:

Przyroda@nfosigw.gov.pl

lub telefonicznie:

Koordynator programu: Stanisław Bochniarz, nr tel.: 22 45 90 589

Zastępca koordynatora programu: Barbara Maksimowska, nr tel.: 22 45 90 521

Jednocześnie Beneficjenci umów wieloletnich proszeni są o złożenie wniosków uproszczonych na 2019 r.

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Szczegółowe informacje o naborze:

Dokumenty:

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również