Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Pożyczki do projektów UE (innych niż POIiŚ i LIFE)

Pożyczki do projektów UE innych niż POIiŚ i LIFE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Cel programu

1.      Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);

2.      Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

 • Zachowanie płynności finansowej projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE,
 • Uzupełnienie wkładu własnego do 100 % kosztów kwalifikowanych projektów przyrodniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi innych niż POIiŚ i LIFE lub pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej,

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 12.12.2016 r. do 15.12.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja:

1.      Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 1,5 mln zł.

Formy dofinansowania:

 • Pożyczka na zapewnienie wkładu własnego;
 • Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE.

Beneficjenci:

 • parki narodowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, parki krajobrazowe i ich zespoły, uczelnie wyższe;
 • organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe;
 • podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów;
 • podmioty będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą ośrodków rehabilitacji zwierząt i azyli dla zwierząt;
 • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. 

W przypadku, gdy podmioty składające wniosek o dofinansowanie nie są właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą obszaru lub obiektu, którego dotyczy przedsięwzięcie, konieczna jest zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy na realizację zadań wchodzących w zakres przedsięwzięcia.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Stanisław Bochniarz, nr tel.: 22 45 90 589

Zastępca koordynatora programu: Barbara Maksimowska, nr tel.: 22 45 90 521

 

Warunki udzielenia pożyczki oraz pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawarte są w Programie Priorytetowym

Wnioski należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie


Dokumenty:

  Zasady dofinansowania i wyboru przedsięwzięć oraz  Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych

 

regulamin_naboru_pozyczkowego.pdf
regulamin_naboru_pozyczkowego.pdf - (440,46 KB) Regulamin naboru wniosków
wymagane_zalaczniki_do_wniosku.pdf
wymagane_zalaczniki_do_wniosku.pdf - (208,95 KB) Wymagane załączniki
pp_4.1.pdf
pp_4.1.pdf - (611,65 KB) Program priorytetowy
tabela-koszty_standaryzowane_2016.pdf
tabela-koszty_standaryzowane_2016.pdf - (301,44 KB) Tabela kosztów standaryzowanych
umowa_powierzenia_24.01.2017.pdf
umowa_powierzenia_24.01.2017.pdf - (480,65 KB) Wzór umowy powierzenia
umowa_pozyczka_krajowa_-_24.01.2017.pdf
umowa_pozyczka_krajowa_-_24.01.2017.pdf - (823,01 KB) Wzór umowy pożyczki

Wymagane załączniki do wniosku:

 

 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy, w ramach której uzyskano dofinansowanie wraz z załącznikami;
 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zgody Ministra Środowiska  na zaciągnięcie pożyczki wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej - dotyczy wyłącznie parków narodowych;
 • Statut/ akt założycielski;
 • Dokumenty potwierdzające dane osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy oraz do zaciągania zobowiązań finansowych (Akt powołania na stanowisko/ akt wyboru itp.) (jeżeli dotyczy);
 • Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku, w przypadku podpisania wniosku przez inną osobę niż wynika to z dokumentów rejestrowych;
 • Dokumenty z których wynika zdolność wnioskodawcy do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru oraz wskazujących na umocowanie osoby do podpisania niniejszej umowy, inne niż KRS (jeżeli dotyczy).
 • Sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy);
 • Wyciąg z planu finansowego na okres obejmujący dofinansowanie w formie pożyczki potwierdzony przez właściwy organ nadzorujący (jeżeli dotyczy);

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również