Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020 na rok 2019/2020

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Cel programu

1.      powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);

2.      wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

 • Nabór wniosków dotyczy współfinansowania następujących typów projektów, zgodnie z SzOOP II osi POIiŚ 2014-2020 dla Działania 2.4:

Współfinansowanie wyłącznie w formie pożyczki (na wkład własny i/lub płynność finansową):

 • Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (typ 2.4.1):
  • Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (typ 2.4.1a);
 • Rozwój zielonej infrastruktury (typ 2.4.2):
  • Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu (typ 2.4.2a).

Współfinansowanie w formie dotacji i/lub pożyczki (na wkład własny i/lub płynność finansową):

 • Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych (typ 2.4.3):
  • planów ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych(typ 2.4.3b);
 • Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody (typ 2.4.4);
 • Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów (typ 2.4.5):
  • Budowanie potencjału i integracja (typ 2.4.5b);
  • Edukacja społeczności obszarów chronionych (typ 2.4.5c);
 • Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (typ 2.4.6):
  • Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym (typ 2.4.6a).

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 23.04.2019 r. – 30.10.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja:

1.      Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji    –   2 390 tys. zł;

2.      Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 3 000 tys. zł.

Formy dofinansowania:

 1. Dotacja;
 2. Pożyczka na zapewnienie wkładu własnego;
 3. Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE.

Beneficjenci:

 1. Beneficjenci działania 2.4, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
 2. Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Andrzej Rolecki, nr tel.: 22 45 90 580

 

 

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_4.1_czesc_2.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_4.1_czesc_2.pdf - (651,13 KB) regulamin naboru ciaglego
umowa_pozyczka_krajowa_.pdf
umowa_pozyczka_krajowa_.pdf - (1,05 MB) umowa pozyczka krajowa
umowa_dotacja_krajowa.pdf
umowa_dotacja_krajowa.pdf - (973,44 KB) umowa dotacja krajowa
program_priorytetowy_4.1.pdf
program_priorytetowy_4.1.pdf - (616,5 KB) program priorytetowy
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (410,63 KB) lista wymaganych zalacznikow
tabela_koszty_standaryzowane.pdf
tabela_koszty_standaryzowane.pdf - (288,97 KB) tabela kosztw standaryzowane
umowa_powierz_danych_zal_1.pdf
umowa_powierz_danych_zal_1.pdf - (507,19 KB) umowa powierzenia danych osobowych zał 1
umowa_powierz_danych_osob.pdf
umowa_powierz_danych_osob.pdf - (823,36 KB) umowa powierzenia danych osobowych
ogloszenie_o_naborze_zalacznik_nr_2_do_regulaminu_4.1.2_2019.pdf
ogloszenie_o_naborze_zalacznik_nr_2_do_regulaminu_4.1.2_2019.pdf - (680,2 KB) ogloszenie o naborze zalacznik

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również