Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Współfinansowanie projektów POIiŚ 2014-2020

UWAGA!
Nowy nabór wniosków na współfinansowanie projektów POIiŚ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Cel programu

1.      Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);

2.     Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Nabór wniosków dotyczy współfinansowania projektów realizowanych w ramach działania 2.4,  II osi POIiŚ 2014-2020:

Współfinansowanie wyłącznie w formie pożyczki (na wkład własny i/lub płynność finansową):
 • Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (typ 2.4.1):
  • Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych (typ 2.4.1a);
  • Wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach Natura 2000 (typ 2.4.1b).
 • Rozwój zielonej infrastruktury (typ 2.4.2):
  • Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu (typ 2.4.2a).
Współfinansowanie w formie dotacji i/lub pożyczki (na wkład własny i/lub płynność finansową):
 • Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych (typ 2.4.3):
  • Planów ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych(typ 2.4.3b);
 • Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody (typ 2.4.4);
 • Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów (typ 2.4.5):
  • Budowanie potencjału i integracja (typ 2.4.5b);
  • Edukacja społeczności obszarów chronionych (typ 2.4.5c);
 • Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (typ 2.4.6):
  • Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym (typ 2.4.6a).

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 19.06.2017 r. - 30.11.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wniosek wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja:

 • Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 12,0 mln zł;
 • Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 10,0 mln zł.

Formy dofinansowania:

 • Dotacja;
 • Pożyczka na zapewnienie wkładu własnego;
 • Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE.

Beneficjenci:

 • Beneficjenci działania 2.4, II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych);
 • Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.
Numer naboru:
 • 53/NC/OP/4.1/2017/cz.2-POIiŚ

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

 • Koordynator programu: Andrzej Rolecki, nr tel.: 22 45 90 580

Wymagane załączniki do wniosku o dotację:

 • Statut/ akt założycielski;
 • Dokumenty potwierdzające dane osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy oraz do zaciągania zobowiązań finansowych (Akt powołania na stanowisko/ akt wyboru itp.) (jeżeli dotyczy);
 • Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku, w przypadku podpisania wniosku przez inną osobę niż wynika to z dokumentów rejestrowych;
 • Dokumenty z których wynika zdolność wnioskodawcy do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru oraz wskazujących na umocowanie osoby do podpisania niniejszej umowy, inne niż KRS (jeżeli dotyczy).

Wymagane załączniki do wniosku o pożyczkę (na wkład własny oraz płynność finansową):

 • Kopia ostatniej wersji wniosku złożonego do IOK, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy – dotyczy wyłącznie projektów następujących typów: 2.4.1a, 2.4.2a;
 • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zgody Ministra Środowiska  na zaciągnięcie pożyczki wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej - dotyczy wyłącznie parków narodowych;
 • Statut/ akt założycielski;
 • Dokumenty potwierdzające dane osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy oraz do zaciągania zobowiązań finansowych (Akt powołania na stanowisko/ akt wyboru itp.) (jeżeli dotyczy);
 • Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku, w przypadku podpisania wniosku przez inną osobę niż wynika to z dokumentów rejestrowych;
 • Dokumenty z których wynika zdolność wnioskodawcy do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru oraz wskazujących na umocowanie osoby do podpisania niniejszej umowy, inne niż KRS (jeżeli dotyczy).
 • Sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. Opinia biegłego i raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy);
 • Wyciąg z planu finansowego na okres obejmujący dofinansowanie w formie pożyczki potwierdzony przez właściwy organ nadzorujący (jeżeli dotyczy);
Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również