Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Wykupy 2021

Nabór wniosków na wykupy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej" dotyczących przedsięwzięć z zakresu wykupu nieruchomości, w tym nieruchomości gdzie sytuacja życiowa prywatnych właścicieli wymaga szybkiego wykupu, realizowanych przez parki narodowe z przeznaczeniem na użytkowanie na cele ochrony przyrody oraz optymalizacji zarządzania.

Cel programu

  1. Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);
  2. Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Nabór wniosków dotyczy dofinansowania wykupów nieruchomości realizowanych przez parki narodowe.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 17.05.2021 r. – 30.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków
o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku rozpatrzenia wniosku.

Alokacja:

Kwota alokacji wynosi 7,0 mln zł.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Formy dofinansowania:

Dotacja.

Beneficjenci:

Parki narodowe.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Stanisław Bochniarz, nr tel.: 22 45 90 589; tel. kom.: 885 339 561

Dokumenty

regulamin_naboru.pdf
regulamin_naboru.pdf - (630,35 KB) Regulamin naboru
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (394,32 KB) Lista wymaganych załączników
ogloszenie_o_naborze.pdf
ogloszenie_o_naborze.pdf - (508,36 KB) Ogłoszenie o naborze
program_priorytetowy.pdf
program_priorytetowy.pdf - (871,88 KB) Program priorytetowy
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (568,11 KB) Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych
wzor_umowy_dotacji.pdf
wzor_umowy_dotacji.pdf - (994,85 KB) Wzór umowy dotacji
zasady_oceny_keep.pdf
zasady_oceny_keep.pdf - (141,07 KB) Zasady oceny kryterium KEEP

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również