Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2016 dla części 1

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi.

Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi. Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura”

Cel programu

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz
z usuwaniem odpadów.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.09.2016 r. do 20.12.2016 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ochrona powierzchni ziemi część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych”
 

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania
 1. dotacja;
 2. pożyczka.

Informacje szczegółowe:

 • Intensywność dofinansowania:
 1. dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych;
 2. dofinansowanie w formie pożyczki:
 • do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego,
 • do 90% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach

Warunki dofinansowania:

 1. dofinansowanie w formie dotacji:

dotacja jest udzielana wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć wymienionych w ustępie „Rodzaje przedsięwzięć” pkt 3 na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

 1. w dofinansowanie w formie pożyczki:
 • oprocentowanie:
 • WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % (w skali roku) – w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku – w pozostałych przypadkach.

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale,
w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

 • okres  finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

Rodzaje przedsięwzięć:

 1. rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez:
 1. usunięcie odpadów,
 2. remediację,
 3. działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,
 4. ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji;
 1. zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 2. usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

Beneficjenci:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 2. podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również