Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2017

Cel programu

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi.

Część 1)               Rekultywacja terenów zdegradowanych

Część 2)               Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi. Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura”

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2017 r. do 15.12.2017 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ochrona powierzchni ziemi część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych”
lub: „Część 2)     Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

.

Formy dofinansowania

 1. dotacja
 2. pożyczka

Informacje szczegółowe:

 1. Intensywność dofinansowania:
 1. dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych;
 2. dofinansowanie w formie pożyczki:
 • do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego,
 • do 90% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach
 1. Warunki dofinansowania:
 1. dofinansowanie w formie dotacji:

dotacja jest udzielana wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć wymienionych w ustępie 7.5 pkt 3) na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

 1. w dofinansowanie w formie pożyczki:
 • oprocentowanie:
 • WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % (w skali roku) – w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku – w pozostałych przypadkach.

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale,
w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

 • okres  finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • Rodzaje przedsięwzięć:
 1. rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez:
 1. usunięcie odpadów,
 2. remediację,
 3. działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,
 4. ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji;
 1. zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 2. usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

 

 • Beneficjenci:
 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 2. podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Część 2)          Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura

Informacje szczegółowe:

 1. Intensywność dofinansowania:
 1.    dla przedsięwzięć inwestycyjnych maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności;
 2.   dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie pożyczki na zachowanie płynności finansowej wartość pożyczki nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków z Funduszu Spójności wynikających z umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ.
 1. Warunki dofinansowania:
  1. dofinansowanie w formie pożyczki:
 1. oprocentowanie: WIBOR 3M nie mniej niż 2% (w skali roku).  Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 2. okres karencji: przy udzieleniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 3. okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.
  W uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy oraz przedsięwzięcia, okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
 4. warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ,
 5. pożyczka nie podlega umorzeniu,
 6. w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej,
  1. dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej:
 1. oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych nie mniej niż 2% (w skali roku).  Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 2. maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków POIiŚ z zastrzeżeniem, że kwota ta nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków z Funduszu Spójności,
 3. pożyczka nie może być udzielona na okres dłuższy niż 1 rok od daty zakończenia realizacji projektu z zastrzeżeniem punktu d) i e),
 4. w przypadku, gdy w okresie 1 roku od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił wpływ środków z Funduszu Spójności na rachunek Beneficjenta, okres finansowania na wniosek Beneficjenta może zostać wydłużony o kolejny rok,
 5. Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty pożyczki w wysokości odpowiadającej otrzymanym na rachunek projektu środkom POIiŚ wraz z należnymi odsetkami w terminie 7 dni od wpływu na rachunek projektu środków POIiŚ, a w przypadku braku wpływu tych środków nie dłużej niż do końca okresu finansowania,
 6. warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ.
 • Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego.

 • Beneficjenci:
 1. beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć w działaniu 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego;
 2. podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.
 • Wartość alokacji dla całego programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi” wynosi do  150 991,4 tys. zł., w tym:
 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 82 581,1 tys. zł
 2. dla zwrotnych form dofinansowania – do  68 410,3 tys. zł

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Katarzyna Maryniak, e-mail: Katarzyna.Maryniak@nfosigw.gov.pl, telefon: 45-90-634

 • Szczegółowe informacje o naborze:
 1. Regulamin naboru
 2. Lista wymaganych

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również