Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2019 dla części 1

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Ochrona powierzchni ziemi”.

Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi. Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych”.

Cel programu

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.03.2019 r. do 20.12.2019 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Ochrona powierzchni ziemi część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania

1)    dotacja;
2)    pożyczka.

Informacje szczegółowe:

 • Intensywność dofinansowania:
 1. dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych;
 2. dofinansowanie w formie pożyczki:
 • do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego,
 • do 90% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach

 

 • Warunki dofinansowania:

1)    dofinansowanie w formie dotacji:
dotacja jest udzielana wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć wymienionych w ustępie 7.5 pkt 3) na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;
2)    w dofinansowanie w formie pożyczki:

oprocentowanie:

 • WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % (w skali roku) – w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku – w pozostałych przypadkach.

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale,
w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

 • okres  finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,

 

Rodzaje przedsięwzięć:

1)    rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez:

a)    usunięcie odpadów,
b)    remediację,
c)    działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,
d)    ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji;

2)    zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

3)    usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów.

 

Beneficjenci:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 2. podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;
 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Koordynator programu:

Katarzyna Baranowska
e-mail: Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 22 45 90 598

Szczegółowe informacje o naborze:

 1. Regulamin naboru
 2. Treść programu priorytetowego

Dokumenty

2__2_program_ochrona_powierzchni_ziemi.pdf
2__2_program_ochrona_powierzchni_ziemi.pdf - (602,53 KB) Programu priorytetowego
regulamin_2018_lista_wymaganych_zalacznikow_dla_programu_priorytetowago_2.2_.pdf
regulamin_2018_lista_wymaganych_zalacznikow_dla_programu_priorytetowago_2.2_.pdf - (475,37 KB) Lista wymaganych załaczników dla programu priorytetowago 2.2

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również