Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2020 dla części 1

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowegoOchrona powierzchni ziemi”:

Część 1) Rekultywacja terenów zdegradowanych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”.

 • Cel programu

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz
z usuwaniem odpadów.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie:

 1. od 17.08.2020 r. do 30.06.2021 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Ochrona powierzchni ziemi”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 

 • Informacje szczegółowe:
 1. Forma dofinansowania: pożyczka.
 2. Intensywność dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych.
 3. Warunki dofinansowania
 1. dofinansowanie w formie pożyczki:
 • oprocentowanie:
 • WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % (w skali roku);
 • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6„Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 • Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
 • okres  finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • wypłata transz pożyczki następuje wyłącznie w formie refundacji;
 • pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, z zastrzeżeniem, że nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na warunkach rynkowych; w przypadku realizacji przedsięwzięcia w trybie wykonania zastępczego Beneficjent zobowiązuje się do dochodzenia należności od zobowiązanego, a uzyskane środki przekazać na konto NFOŚiGW (do wysokości zobowiązań wobec NFOŚiGW) w terminie do 14 dni od wpływu środków na konto jednostki samorządu terytorialnego, środki odzyskane od zobowiązanego należy w pierwszej kolejności przeznaczyć na zaspokojenie zobowiązań wobec NFOŚiGW;
 • w przypadku otrzymania korzyści majątkowej z tytułu odpłatnego rozporządzenia oczyszczonym terenem w okresie 10 lat od zakończenia rzeczowego przedsięwzięcia należy zwrócić NFOŚiGW umorzoną kwotę pożyczki w całości lub do wysokości przysporzenia;
 • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

 

 • Rodzaje przedsięwzięć:

1. rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez:

 • usunięcie odpadów,
 • remediację,
 • działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku,
 • ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji;

2. zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;

 • Beneficjenci:
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
  • podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.
 • Koordynator programu:

Katarzyna Baranowska

e-mail: Katarzyna.Baranowska@nfosigw.gov.pl

telefon: 22 45 90 598

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_.pdf - (621,33 KB) Regulamin naboru ciągłego
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf - (691,2 KB) Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również