Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

II nabór 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE

II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”

 • Cel programu:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.

 • Rodzaje przedsięwzięć:

1. Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja uwzględnia spełnienie wymagań określonych w warunkach umowy o przyłączenie do sieci oraz w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. i które polegają na:

a) kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, w szczególności:

 • demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
 • montaż nowych opraw oświetleniowych,
 • wymiana przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń,
 • wymiana wysięgników,
 • wymiana zapłonników,
 • wymiana wyeksploatowanych słupów kablowych,
 • modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,
 • montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,
 • montaż inteligentnego sterowania oświetleniem

b) montażu nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN EN 13201).

2. Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia. Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku.

3. Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki należy składać w terminie:

od 18 lutego 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r.

Formularz wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (dalej „GWD”), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl, po wybraniu odpowiedniego programu priorytetowego.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej przez GWD, przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu.

W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem: „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” – Nabór II.

Dla wniosków składanych w wersji elektronicznej przez GWD, przy użyciu podpisu elektronicznego, o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dla wniosków składanych w formie wydruku, złożonych osobiście, przesłanych pocztą lub kurierem, o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 • Budżet II naboru wniosków:  50 mln zł
 • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

 • Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością umorzenia na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

 • Beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz spółki z większościowym udziałem j.s.t., posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

 

 

Koordynator programu Bogusława Zarzycka-Ballarin
Boguslawa.Zarzycka@nfosigw.gov.pl

 

Zespół Oświetlenia w Departamencie Innowacji i Ekspertyz

tel.: 22 45 90 248

        22 45 90 864

POMOC PUBLICZNA W PRZYPADKU FINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMIN W ZAKRESIE OŚWIETLENIA

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy m. in. finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich oraz – w niektórych przypadkach – dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe. Przez finansowanie oświetlenia zgodnie z art. 3 pkt 22 tej ustawy należy rozumieć finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz koszty ich budowy i utrzymania.

W praktyce opisany w Prawie energetycznym obowiązek gminy realizowany jest w ramach dwóch modeli instytucjonalnych. Poprzez tworzenie i utrzymywanie przez gminy będących ich własnością (lub podmiotów zależnych) punktów świetlnych  oraz zapewnianie dostaw energii elektrycznej dla tych punktów. Alternatywnie gminy finansują działalność właściwych miejscowo Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), którym przekazały majątek służący zapewnieniu oświetlanie ulicznego, ale dalej na gminach ciąży obowiązek wynikający z art. 18 Prawa energetycznego.

Należy zatem uznać, że w Polsce nie mamy do czynienia z funkcjonowaniem konkurencyjnego rynku w zakresie oświetlenia ulicznego. Zapewniają je albo gminy w ramach swojego władztwa publicznego, albo działający w warunkach monopolu administracyjnego Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (por. pkt II.1 INFRASTRUCTURE ANALYTICAL GRID FOR ENERGY INFRASTRUCTURE, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/grid_energy_en.pdf), przenosząc na gminy koszty ponoszone w związku z tą działalnością. Mamy więc do czynienia z funkcjonowaniem swoistego monopolu faktycznego, a co za tym idzie dofinansowanie publiczne dla funkcjonujących w ramach tego monopolu podmiotów przeznaczone na realizację zadań w ramach oświetlenia ulicznego nie zakłóca i nie grozi zakłóceniem konkurencji na rynku oraz nie wpływa na wymianę handlową na rynku unijnym.

W związku z tym, jeśli dofinansowanie z programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” przeznaczone będzie:

 1. na utworzenie lub modernizację infrastruktury oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych będącej własnością gminy lub jej jednostki budżetowej, zakładu budżetowego lub spółki komunalnej;
 2. na utworzenie lub modernizację infrastruktury oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych będącej składnikiem majątku OSD, który wykorzystuje ten majątek w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 Prawa energetycznego;

dofinansowanie to nie będzie stanowiło pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zasady dofinansowania i Kryteria wyboru przedsięwzięć (przekierowanie do strony www, na której dostepne są "Zasady udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW")

Dokumenty

program_priorytetowy_sowa-oswietlenie_zewnetrzne_ii_nabor.pdf
program_priorytetowy_sowa-oswietlenie_zewnetrzne_ii_nabor.pdf - (741,5 KB) Treść programu priorytetowego
sowa_regulamin2nabor2019.pdf
sowa_regulamin2nabor2019.pdf - (615,66 KB) Regulamin naboru

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również