Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 5) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”.

 • Cel programu:

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

 • Przedmiot naboru ciągłego:

Wybór projektów do dofinansowania wpływających na poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

 • Typ projektów:

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

 1. inwestycje polegające na budowie nowych budynków budynków użyteczności publicznej (w tym budynków przeznaczonych na cel oświaty, nauki, wychowania, opieki, kultury, kultu religijnego, pomocy społecznej) i zamieszkania zbiorowego, spełniających warunki, określone w ust. 7.2. 1) i 2) programu priorytetowego,
 2. dokończenie rozpoczętej wcześniej budowy obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa w pkt. 1 pod warunkiem, że w ramach realizowanego przedsięwzięcia osiągnięty zostanie poziom energooszczędności, o którym mowa w ust. 7.2 1) i 2) programu priorytetowego,
 3. inwestycje polegające na wykonywaniu odbudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, również w przypadku zmiany sposobu użytkowania takiego budynku, pod warunkiem, że spełnione są warunki programu;
 • Beneficjenci:
 1. podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych,
 2. spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach,
 3. organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów,
 4. jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe nieposiadające osobowości prawnej,
 5. parki narodowe.
 • Formy dofinansowania:

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki lub tylko samej pożyczki.

Dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w formie pożyczki jest udzielane jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych, po uwzględnieniu kwoty dotacji.

Minimalny udział procentowy pożyczki w kosztach kwalifikowalnych przedsięwzięcia nie może być niższy niż udział procentowy dotacji w kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 • Budżet naboru:

Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do50 000 tys. zł, w tym:

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 20 000 tys. zł,
 2. dla zwrotnych form dofinansowania– do  30 000 tys. zł,
 • Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 21.12.2017 r. do 28.02.2018 r., oddzielnie dla dotacji, oddzielnie dla pożyczki. Załączniki należy dołączyć wyłącznie do wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki.

 

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

 1. w przypadku podpisania wniosku przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD),
 2. w innym przypadku – gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa powyżej, oprócz przesłania wersji elektronicznej składa w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 lub przesyła drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”, wygenerowany przy użyciu GWD:

 1. wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem załączniki do wniosku,
 2. oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 1. w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 28.02.2018 r. o godz. 24.00
 2. w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia
  28.02.2018 r. o godz. 15:30.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 1. w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – termin wysłania wniosku z załącznikami
  w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie,
 2. w przypadku złożenia wniosku z załącznikami w formie papierowej - termin wpływu do kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku
  i oryginałów lub potwierdzonych za zgodność z oryginałem załączników do wniosku – jeżeli wniosek
  o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Termin wpływu do kancelarii NFOŚiGW zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku
o dofinansowanie.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pani Magdalena Kostewicz, nr tel.: 22 45 90 356

KOMUNIKAT NR 1:

W dniu 09.01.2018 r. w zakładce Załączniki nastąpiła aktualizacja załączników w części dotyczącej pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska - „Pomoc horyzontalna - kalkulator kosztów” oraz „Pomoc horyzontalna - kalkulator kosztów dla OZE i kogeneracji”. Wnioskodawcy ubiegający się o udzielenie pomocy horyzontalnej powinni zapoznać się ze zmianami w celu wypełnienia dokumentów w aktualnej wersji.

KOMUNIKAT NR 2:

W załączniku nr 1 do Regulaminu naboru ciągłego pn. „Lista dokumentów wymaganych do wniosku” znajduje się przypis 1 o następującej treści:

„Wnioskodawca składa oryginały dokumentów lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez: notariusza, albo osoby reprezentujące podmiot, który wydał dany dokument. Dopuszcza się możliwość poświadczenia dokumentów o charakterze wewnętrznym Wnioskodawcy (w szczególności statutów, regulaminów, uchwał  itp.) zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy, w tym przez osoby umocowane przez Wnioskodawcę na podstawie pełnomocnictwa zawartego we wniosku o dofinansowanie lub udzielonego odrębnie. NFOŚiGW zastrzega, iż okres ważności dokumentu lub poświadczonej kopii wynosi 3 miesiące.”

W związku z treścią przypisu jw. NFOŚiGW wyjaśnia, że uznawane będą również kopie dokumentów o charakterze zewnętrznym (np. kopie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę) poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy, w tym przez osoby umocowane przez Wnioskodawcę na podstawie pełnomocnictwa zawartego we wniosku o dofinansowanie lub udzielonego odrębnie.

KOMUNIKAT NR 3:

W pkt. 8.1.3 załącznika nr 1 do Regulaminu naboru ciągłego tzn. „Liście dokumentów wymaganych do wniosku” znajduje się następujący załącznik do wniosku o dofinansowanie:

Podstawowe informacje o projekcie, podpisane przez Wnioskodawcę (należy przekazać zarówno
w wersji elektronicznej, jak również w formie papierowej, jako załącznik do wniosku).

W/w załącznik należy opracować wg własnego formularza (NFOŚiGW nie narzuca w tym przypadku wzoru formularza), oznaczyć jako załącznik nr 8.1.3 i załączyć do wniosku o dofinansowanie.
W niniejszym załączniku należy zamieścić wyjaśnienia dotyczące ewentualnego wykorzystania budynków objętych projektem do prowadzenia działalności gospodarczej, tzn. :

 1. Należy odpowiedzieć na pytanie, czy podstawowa działalność Wnioskodawcy prowadzona (lub planowana) w budynkach objętych projektem jest działalnością gospodarczą1? W przypadku odpowiedzi negatywnej, należy wyjaśnić, dlaczego Wnioskodawca uważa, że działalność ta nie jest działalnością gospodarczą.
 2. Należ odpowiedzieć na pytanie, czy budynki objęte projektem są lub będą wykorzystywane
  w związku z działalnością gospodarczą (np. wynajem powierzchni jest działalnością gospodarczą1)?
 3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2, należy dla każdego budynku odrębnie:

a. opisać działalność gospodarczą, jaką Wnioskodawca będzie w nim prowadził (lub w jego części objętej projektem2); w przypadku gdy Wnioskodawca będzie wynajmował pomieszczenia (wynajem powierzchni jest działalnością gospodarczą) należy wyjaśnić, czy warunkiem wynajmu jest prowadzenie przez najemcę w tych pomieszczeniach konkretnej, ściśle określonej działalności gospodarczej, a jeśli tak to jakiej (należy opisać działalność, jaka będzie prowadzona w pomieszczeniach wynajmowanych);

b. wyjaśnić, czy dofinansowanie części budynku wykorzystywanej do działalności gospodarczej może grozić naruszeniem konkurencji na rynku i czy może wpłynąć na handel między państwami członkowskimi UE (w przypadku negatywnej odpowiedzi konieczne jest szczegółowe uzasadnienie). Jeśli tak, to należy podać udział (%) powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności gospodarczej
w ogólnej powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w danym budynku (lub w jego części objętej projektem2).

Jeśli dofinansowanie w zakresie części budynku wykorzystywanej do działalności gospodarczej może grozić naruszeniem konkurencji na rynku i może wpłynąć na handel między państwami członkowskimi UE3, stanowi ono w tej części pomoc publiczną. W takiej sytuacji, w oświadczeniach dotyczących pomocy publicznej zawartych w części VII pkt 3 wniosku, Wnioskodawca powinien zaznaczyć wszystkie cztery podpunkty oraz wypełnić zakładki dotyczące pomocy publicznej. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykluczenie pomocy publicznej poprzez obniżenie dofinansowania (zarówno dotacji, jak i pożyczki) proporcjonalnie do udziału procentowego,
o którym mowa powyżej w pkt 3 lit. b (rozwiązanie to może być zastosowane, jeśli udział ten nie przekracza 50%). Wówczas w oświadczeniach dotyczących pomocy publicznej zawartych w części VII pkt 3 wniosku należy pozostawić niezaznaczone podpunkty 2, 3 i 4, a jako uzasadnienie w tych podpunktach należy wpisać, że dofinansowanie zostało odpowiednio pomniejszone.

1 Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferowanie towarów lub usług na rynku. Należy zwrócić uwagę, że zakres tego pojęcia jest szerszy niż
w prawie krajowym (art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej), ponieważ nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły. Nie ma też znaczenia, czy Wnioskodawca jest podmiotem prywatnym czy publicznym, ani czy jest nastawiony na zysk. Ilekroć w załączniku mówi się o działalności gospodarczej chodzi o działalność w ww. rozumieniu.

2 W przypadku, gdy projekt obejmuje jedynie część budynku (np. w przypadku rozbudowy budynku).

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_czesc_6.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_czesc_6.pdf - (412,64 KB) Regulamin naboru
ogloszenie_o_naborze_czesc_6.pdf
ogloszenie_o_naborze_czesc_6.pdf - (329,2 KB) Ogloszenie o naborze
mapa_wnioskodawcow.pdf
mapa_wnioskodawcow.pdf - (117,72 KB) Mapa wnioskodawcow
program_priorytetowy_poprawa_jakosci_powietrza_czesc_6.pdf
program_priorytetowy_poprawa_jakosci_powietrza_czesc_6.pdf - (535,21 KB) Program priorytetowy poprawa jakosci powietrza czesc 6
wzor_umowy_dotacji.pdf
wzor_umowy_dotacji.pdf - (727,34 KB) Wzor umowy dotacji
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_czesc_6_.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_czesc_6_.pdf - (453,9 KB) Lista wymaganych zalacznikow do wniosku o dofinansowanie czesc 6
wzor_umowy_pozyczki.pdf
wzor_umowy_pozyczki.pdf - (822,74 KB) Wzór umowy pożyczki
zalacznik_nr_1_do_programu_priorytetowego_-_wytyczne_techniczne.pdf
zalacznik_nr_1_do_programu_priorytetowego_-_wytyczne_techniczne.pdf - (676,46 KB) zalacznik nr 1 do programu priorytetowego wytyczne techniczne

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również