Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

(Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

PROGRAM WYGASZONY

 

Cel programu:

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

Treść programu:

program_priorytetowy_3.1.1.pdf
program_priorytetowy_3.1.1.pdf - (499,17 KB) Poprawa jakości powietrza: Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych,

Koordynator Programu:

 

Koordynator programu

Monika Żółkowska monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl

  (22) 45 90 430

Informacje szczegółowe:

Rodzaje przedsięwzięć:

  • budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej
  • modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię geotermalną
  • budowa lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się budowy otworu badawczego

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).

Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 07.05.2018 r. do 28.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Warunki dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczek

kwota pożyczki: od 1 mln zł do 90 mln zł,

oprocentowanie pożyczki:

  • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6),
  • na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie WIBOR 3M plus 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
  1. okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
  2. okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
  3. pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez beneficjenta ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile jest wymagane,
  4. pożyczka nie podlega umorzeniu.

W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielone zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również