Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 1/2016 (część 1)

WAŻNE: ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA NABORU!

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych".

Wnioski będą przyjmowane w terminie do 30.06.2017 r.

Szczegółowe informacje o naborze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”.

Cel programu:

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.  

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

Lp.

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

1

Budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą
w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

2

Modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną

3

budowa lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się budowy otworu badawczego

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 08.08.2016 r. – 16.12.2016 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki lub inwestycji kapitałowej – 500 mln zł;
  • Formy dofinansowania:  Pożyczka, inwestycja kapitałowa;
  • Beneficjenci: Beneficjenci zostali określeni dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tabeli powyżej.

Informacje o programie priorytetowym Poprawa jakości powietrza

 

Koordynator programu

monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl

 

(22) 45 90 430

 

Dokumenty:

regulamin_geotermia.pdf
regulamin_geotermia.pdf - (418,38 KB) Regulamin naboru dla pp Geotermia
zalaczniki_-_geotermia.pdf
zalaczniki_-_geotermia.pdf - (303,77 KB) Wymagane załączniki

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również