Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 1/2016 (część 2)

22.03.2017 r. WAŻNE! ZAKOŃCZENIE NABORU 31 MARCA 2017

Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia naboru ciągłego w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.
Nabór zakończy się w dniu 31 marca 2017 r.
Powodem podjęcia powyższej decyzji jest bardzo duża liczba złożonych wniosków.

Poprawa jakości powietrza.

Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Ogłoszenie o I naborze projektów w ramach  programu priorytetowego

Poprawa jakości powietrza.
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

ogłasza nabór ciągły projektów w ramach


Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie  od 01-08-2016 r. do  30-06-2017 r31.03.2017 r.:

Cel programu:

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

•    w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu1  - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 


  1. •    w innym przypadku – gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa w ust. 4, oprócz przesłania wersji elektronicznej składa w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 lub pocztą na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem „Programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, wygenerowany przy użyciu GWD:

  1. skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  2. oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie
•    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 30.06.2017 r. 31.03.2017 r. o godz. 24.00,
•    w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 30.06.2017 r. 31.03.2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

a)    w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;

b)    w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

  • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot naboru ciągłego: Wybór projektów do dofinansowania lub udzielenia pożyczki dotyczących zmniejszenia zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w budynkach.


Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, wskazane w  pkt. 7.5 Programu Priorytetowego.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru:

 Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  2. podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),
  3. podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
  4. podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  5. kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Formy dofinansowania: 1. Pożyczka. 2. Dotacja.

Kwota środków przeznaczona na  zwrotne formy dofinansowania projektów w ramach naboru: 200 mln PLN

Kwota środków przeznaczona na  bezzwrotne formy dofinansowania projektów w ramach naboru: 300 mln PLN

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Kryteria wyboru projektów w ramach naboru określone są w Programie Priorytetowym.

Regulamin naboru wniosków do Programu Priorytetowego – Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl
 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 22 45 90 365,lub adresem e-mail: Edward.Kolbusz@nfosigw.gov.pl

 

Informacja o korekcie załącznika 2

W załączniku nr 2 do Regulaminu naboru projektów w zapisie dotyczącym  maksymalnego udziału dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w ramach naboru omyłkowo wprowadzono zapis ,,85% z zastosowaniem luki w finansowaniu jako warunku uwzględniania dochodu w projekcie”. Powinno być zgodnie z pkt 7 programu priorytetowego: ,,suma udzielonego dofinansowania w formie zwrotnej i bezzwrotnej nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych”.

 

Informacje o programie priorytetowym Poprawa jakości powietrza

 
Osoba do kontaktu:

Edward Kolbusz
Edward.Kolbusz@nfosigw.gov.pl

Numery telefonów: 22 45 90 365

Jednostki samorządu terytorialnego (JST)

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) składające wniosek w ramach I naboru projektów dla  programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, w związku z faktem, iż formularz wniosku w GWD nie zawiera w zakładce „Dane wnioskodawcy” w polu 3.2. „Forma prawna Wnioskodawcy” odpowiedniej formy prawnej oraz nie generuje tabel finansowych odpowiednich dla JST powinni w polu 3.2. „Forma prawna Wnioskodawcy”  Zaznaczyć opcję „Pozostałe.”, następnie wybrać opcję „Inny (podać jaki):” i wpisać „Jednostka samorządu terytorialnego”.

JST nie wypełniają tabel w punkcie 1.1. Zestawienie bieżących i prognozowanych wyników finansowych Wnioskodawcy (Rachunek zysków i strat, Bilans i Rachunek przepływów pieniężnych) w części „Dane finansowe”.
W przypadku braku walidacji wniosku należy wypełnić tabele wartością zero. Natomiast należy wypełnić i dołączyć w formie załącznika do wniosku tabelę Budżet.xlsx (plik poniżej …).

Dokumenty

budzet.xlsx
budzet.xlsx - (23,15 KB)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również