Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 1/2018 (część 1)

Szczegółowe informacje o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”.

Cel programu:
Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć oraz właściwych dla nich beneficjentów:

Lp. Rodzaje przedsięwzięć Beneficjenci
1 Budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).
2 Modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię geotermalną
3 budowa lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się budowy otworu badawczego

 

Terminy i sposób składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 07.05.2018 r. do 28.12.2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Poprawa jakości powietrza. Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych”

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 400 mln zł;

Formy dofinansowania: Pożyczka;

Beneficjenci: Beneficjenci zostali określeni dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w tabeli powyżej.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

 

Koordynator programu

Monika Żółkowska monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl

 

(22) 45 90 430

Dokumenty

regulamin_naboru_3.1.1.pdf
regulamin_naboru_3.1.1.pdf - (407,23 KB) Regulamin naboru
ogloszenie.pdf
ogloszenie.pdf - (377,99 KB) Ogłoszenie o naborze
zalaczniki.pdf
zalaczniki.pdf - (238,87 KB) Wymagane załączniki

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również