Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 1/2017 (część 2)

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Cel programu:

Zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku
z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

 

Przedmiot naboru ciągłego:

Wybór projektów do dofinansowania dotyczących zmniejszenia zużycia energii,
a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w budynkach.


Typ projektów:

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, wskazane w  ust. 7.5 programu priorytetowego.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru:

 Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo - leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia r. o działalności leczniczej,
 2. podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),
 3. podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 4. podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 5. kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Forma dofinansowania: Pożyczka.

Kwota środków przeznaczona na  zwrotną formę dofinansowania (pożyczka) projektów
w ramach naboru: 100 mln PLN

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu
w ramach naboru: do 100%.

Kryteria wyboru projektów w ramach naboru określone są w programie priorytetowym.

Regulamin naboru wniosków do programu priorytetowego – Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie dostępny jest na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 20.07.2017 r. do 22.12.2017 r.

•    w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu1  - jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

 

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

 

Informacje i instrukcje do generatora wniosków

 

Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)


•    w innym przypadku – gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa powyżej, oprócz przesłania wersji elektronicznej składa w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30 lub pocztą na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem „Program priorytetowy. Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, wygenerowany przy użyciu GWD:

 1. wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 2. oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie
•    w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 22.12.2017 r. o godz. 24.00,
•    w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 22.12.2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

a)    w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – termin wysłania dokumentacji aplikacyjnej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie;

b)    w przypadku złożenia dokumentacji aplikacyjnej w formie papierowej:

 • termin wpływu w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydrukowanego z GWD wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

Termin wpływu do kancelarii NFOŚiGW zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Edward Kolbusz, nr tel.: 22 45 90 365

 

 

Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Cel programu:

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

Treść programu:

pp_3.1_poprawa_jakosci_powietrza._cz.2_zmniejszenie_zuzycia_energii_w_budownictwie.pdf
pp_3.1_poprawa_jakosci_powietrza._cz.2_zmniejszenie_zuzycia_energii_w_budownictwie.pdf - (517,11 KB) Poprawa jakości powietrza: Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Koordynator Programu:

 

Koordynator programu Edward Kolbusz
Edward.Kolbusz@nfosigw.gov.pl

 

Departament Budownictwa Energooszczędnego

22 45 90 365

Beneficjenci:

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 • podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru);
 • podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą
  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Planowane ogłoszenie o naborze wniosków: początek III kwartału 2016 r.

Warunki dofinansowania:

 1. W programie przewidziano dwie formy dofinansowania:

- dotację,

- pożyczkę

 1. Intensywność dofinansowania może wynieść:

- dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych,

- pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych,

przy czym intensywność dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki może być zwiększona
o 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku odnawialnych źródeł energii lub o dodatkowe 5 punktów procentowych w przypadku zastosowania w budynku systemów zarządzania energią, pod warunkiem, że suma udzielonego dofinansowania w formie zwrotnej i bezzwrotnej nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych.

 1. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi min. 100 tys. zł (z wyłączeniem ewentualnych kosztów dokumentacji projektowej i ewentualnych ekspertyz mykologicznych i dokumentacji związanej z usuwaniem zawilgoceń).
 2. Oprocentowanie dofinansowania w formie pożyczki: WIBOR 3M, lecz nie mniej niż 2% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.
 3. Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej rat kapitałowej.
 4. Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 5. Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane na podstawie audytu energetycznego będącego obowiązkowym elementem przedsięwzięcia, określającego spełnienie przez obiekt budowlany poddany przebudowie warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności warunków wynikających z załącznika nr 2 do tego rozporządzenia, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
 6. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
 7. Pożyczka nie podlega umorzeniu.
 8. Dofinansowaniem nie może być objęte przedsięwzięcie, które  ma możliwość uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ lub innych programów pomocowych UE i EOG oraz innych programów NFOŚiGW.
 9. Warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągniecie pożyczki z NFOŚiGW lub/i WFOŚiGW w części stanowiącej uzupełnienie w montażu finansowym brakujących środków własnych – udzielenie dofinansowania wyłącznie w formie dotacji możliwe będzie po udokumentowaniu posiadania środków własnych lub innych bezzwrotnych form w części stanowiącej uzupełnienie montażu finansowego, przy czym środkami własnymi w rozumieniu Programu Priorytetowego nie są pożyczki, kredyty i inne zwrotne formy finansowania.

Informacje szczegółowe:

Rodzaje przedsięwzięć:

Termomodernizacja następujących budynków:

 • muzeów,
 • szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów,
 • obiektów zabytkowych,
 • obiektów sakralnych wraz  z obiektami towarzyszącymi,
 • domów studenckich,
 • innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również