Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
z likwidacją ich skutków”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”.

 • Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (zgodnie
z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”*) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem.

*dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.10.2013 r.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 03.04.2017 r. do 31.10.2017 r., do godz. 15.30.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania:

 1. dla dotacji: do 100 % kosztów kwalifikowanych (w przypadku przedsięwzięć określonych w pkt 7.5.2
  cz. 2 programu priorytetowego – do 50% kosztów kwalifikowanych)
 2. dla pożyczek : do 100 % kosztów kwalifikowanych
 • Beneficjenci,

Dla dotacji:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 2. służby ratownicze i organizacje pozarządowe wskazane w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska;
 3. jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Dla pożyczki:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

2) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

3) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe.

 

 • Alokacja w naborze:

Dotacje na 2017 r. – 7 300,00 tys. zł

Pożyczki na 2017 r. – 482,00 tys. zł ( z możliwością zwiększenia)

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Tomasz Surowiecki, nr tel.: 22 45 90 508,

Z-ca Koordynatora programu: Jacek Koć, nr tel.: 22 45 90 328.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również