Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
z likwidacją ich skutków”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”.

  • Cel programu

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”*) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem, jak również wsparcie rozwoju ekologicznych form transportu wodnego w Polsce.

*dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.10.2013 r.

 

  • Terminy i sposób składania wniosków

 

Wnioski należy składać w terminie od 17.04.2018 r. do 28.09.2018 r., do godz. 15.30.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki.

 

Intensywność dofinansowania:

dla dotacji: do 100 % kosztów kwalifikowanych (dla zadań określonych w pkt 7.5.2 cz. 2 programu priorytetowego – nabór od 13.06.2018 r. jest zamknięty)

dla pożyczek : do 100 % kosztów kwalifikowanych

 

  • Beneficjenci,

Dla dotacji:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
  2. jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

 

W związku z wejściem w życie ”Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście zadań przyjętej na 2018 r. na podstawie Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z dn. 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska, składają wnioski do właściwego miejscowo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabór zostaje zamknięty dla ww. wnioskodawców z dniem 13.06.2018 r.

 

Dla pożyczki:

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

2) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

3) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe.

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Tomasz Surowiecki, nr tel.: 22 45 90 508,

Z-ca Koordynatora programu: Kamil Żabka, nr tel.: 22 45 90 566.

 

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_nzs_2018.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_nzs_2018.pdf - (404,76 KB) Regulamin naboru
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie..pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie..pdf - (394,39 KB) Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również