Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2020 Miasto z Klimatem

Uprzejemie informujemy, że w dniu 12.10.2020 r. Zarząd NFOSiGW zatwierdził listy rankingowe wniosków, złożonych w ramach naboru w trybie konkursowym nr 32/I/GW/5.4/2020/cz.2 Miasto z Klimatem w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska, Część 2) Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura".

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w konkursie ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska, Część 2) Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs - nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”, Część 2) Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”.

  • Cel konkursu

Upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach, służących poprawie jakości życia mieszkańców oraz poprawiających odporność miast na skutki zmian klimatu poprzez wybór w drodze konkursu najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

W konkursie będą oceniane miasta w dwóch kategoriach do 100 tys. mieszkańców oraz powyżej 100 tys. mieszkańców.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 29.05.2020 r. do 14.08.2020 r., do godz. 15.30.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska, Część 2) Miasto z Klimatem – „zielono-niebieska infrastruktura”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego.

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji.

  • Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 50 % kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 1 000 tys. zł.

  • Beneficjenci:

Gminy o statusie miasta

  • Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia polegające na realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych, rozwój terenów zieleni w miastach.

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Bartłomiej Maliszewski, nr tel.: 22 45 90 294

e-mail: Bartlomiej.Maliszewski@nfosigw.gov.pl

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.

Dokumenty

ogloszenie_o_naborze_miasto_z_klimatem.pdf
ogloszenie_o_naborze_miasto_z_klimatem.pdf - (696,51 KB) Ogloszenie o naborze miasto
regulaminu_konkursu_5_4_2.pdf
regulaminu_konkursu_5_4_2.pdf - (657,4 KB) Regulaminu konkursu
zalaczniki_do_wniosku_adaptacja.pdf
zalaczniki_do_wniosku_adaptacja.pdf - (422,94 KB) Zalaczniki do wniosku adaptacja

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również