Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów (2018)

OGŁOSZENIE O NABORZE

Uwaga : Rok 2018 będzie ostatnim rokiem dofinansowania zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowegoRacjonalna gospodarka odpadami Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”.

 • Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez zbieranie i przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez powiaty i gminy;

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.01.2018 r. do 31.07.2018 r., do godz. 15.30.

Wnioski można składać w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Wnioski przygotowane w wersji papierowej należy składać:

 • wydruk wniosku,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Wniosek można złożyć w wersji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania na elektronicznej Platformie

Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dla wniosków składanych w formie papierowej przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie będą odrzucone, zgodnie z kryteriami dostępu. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania

dotacja;

 • Intensywność dofinansowania:

W przeliczeniu na jeden pojazd (zaliczany do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorower trójkołowy zaliczany do kategorii L2e, określony w przepisach o ruchu drogowym) przekazany do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania wynosi:

1) 1 000 zł za każdy spośród pierwszych 10 pojazdów;

2) 500 zł za 11 i każdy kolejny pojazd.

 • Rodzaje przedsięwzięć:

zbieranie i przekazanie do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji przez powiaty i gminy

 • Beneficjenci

gminy oraz powiaty, które przekazały do demontażu zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru. Planowana alokacja wynosi 2 500 000 zł.

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Agnieszka Lasota; 22 45 90 320;

e-mail: agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl

 • Szczegółowe informacje o naborze:
 1. Regulamin naboru
 2. Treść programu priorytetowego

UWAGA: WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA W ZAKRESIE ZBIERANIA POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI DOTYCZY WYŁĄCZNIE POJAZDÓW ODDANYCH DO STACJI DEMONTAŻU W ROKU 2017

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również