Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów

Sprawozdania

Program do wypełniania sprawozdań za rok 2018

Dodatek umożliwiający automatyczny import danych do tabeli 1

Wzorzec danych do importu

Instrukcja importu danych

 Katalog błędów

Przedsiębiorcy prowadzący stację demontażu są zobowiązani do złożenia rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności do dnia 15 marca 2019 r. w formie pisemnej oraz elektronicznej (forma edytowalna).”

Formę elektroniczną sprawozdania można przekazać na nośniku danych (płyta CD, dyskietka) razem z wersją papierową lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: wraki@nfosigw.gov.pl w tytule listu wpisując nazwę firmy. Zalecamy wysłanie formy elektronicznej zarówno pocztą elektroniczną, jak i na nośniku danych dla zwiększenia pewności dostarczenia jej do Narodowego Funduszu.

Na podstawie art. 237aa. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 922 z późn. zm.)”

1. Podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania: (…) 2)   sprawozdań - na podstawie art. 15 ust. 1, art. 30 ust. 1 i art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, (…)

-   sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a.

2. Do złożonych zbiorczych zestawień danych i sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W związku z powyższym zastosowanie będzie miał art. 30 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 803 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 23.01.2013 r.

Art. 30. Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przed zmianą, która nastąpiła w art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) brzmiał:

1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.

1)   liczbie, markach, masie i roku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do jego stacji demontażu;

2)   masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji;

3)   przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy;

4)   przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;

5)   osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu.

2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przekazuje Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 15 marca następnego roku.

3. Dokumenty, na podstawie których sporządza się sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinny być przechowywane przez 5 lat.

4. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania.

Wzór rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz sposób jego przekazywania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji ( Dz. U. z 2010 r. Nr 225 poz. 1471

Rok 2018 był ostatnim rokiem dofinansowania zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również