Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2015 dla części 7

Nabór wniosków 2015 dla części 7

Racjonalna gospodarka odpadami:
Część 7) Przygotowanie projektów

Cel programu:
Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami.

Terminy i sposób składania wniosków:
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 15 CZERWCA DO 30 GRUDNIA 2015 ROKU, DO GODZ. 15:30
Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Racjonalna gospodarka odpadami - Przygotowanie projektów”
 

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki.
 

Beneficjenci:

Beneficjenci wskazani w części 2 i 6 programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami oraz potencjalni beneficjenci mogący ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych.

Wartość alokacji na nabory w roku 2015 dla części 1,2,3,6 i 7 programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami wynosi – 120 000,00 tys. zł.
NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach ww. naborów.

Informacje szczegółowe:

 

Departament Ochrony Ziemi
Sekretariat
22-45-90-427

Koordynatorem części 7 programu jest Pan Konrad Miłoszewski: konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Szczegółowe informacje o naborze

 

 

Dokumenty

program_2.1__racjonalna_gospodarka_odpadami_cz7.pdf
program_2.1__racjonalna_gospodarka_odpadami_cz7.pdf - (69,98 KB) Treść części 7 programu
regulamin_naboru_cz7_akt.pdf
regulamin_naboru_cz7_akt.pdf - (166,93 KB) Regulamin naboru (Wersja zaktualizowana w zakresie formy negocjacji)
lista_sprawdzajaca_czesc_7.doc
lista_sprawdzajaca_czesc_7.doc - (91,5 KB) Lista sprawdzająca oceny wniosku dla części 7 programu
zalaczniki_do_wniosku_ekologiczna_cz7.docx
zalaczniki_do_wniosku_ekologiczna_cz7.docx - (12,84 KB) Załączniki do części ekologicznej wniosku
zalaczniki_do_wniosku_czesc_finansowa.xlsx
zalaczniki_do_wniosku_czesc_finansowa.xlsx - (24,4 KB) Załączniki do części finansowej wniosku
zalaczniki_do_wniosku_pomoc_publiczna.docx
zalaczniki_do_wniosku_pomoc_publiczna.docx - (15,69 KB) Załączniki do części wniosku dotyczącej pomocy publicznej

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również