Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2015 dla części 1,2,3 i 6

Nabór wniosków 2015 dla części 1,2,3 i 6

Racjonalna gospodarka odpadami:
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów
Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Cel programu:
Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:

  •  ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów,
  •  utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami,
  •  intensyfikację zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  •  budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu.

Terminy i sposób składania wniosków:
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 16 MARCA DO 30 GRUDNIA 2015 ROKU, DO GODZ. 15:30
Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Racjonalna gospodarka odpadami”
 

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczek inwestycyjnych. Intensywność dofinansowania oraz warunki finansowe zostały określone indywidualnie dla każdej części w treści programu priorytetowego.
 

Beneficjenci:
Katalog beneficjentów został określony indywidualnie dla każdej części w treści programu priorytetowego.

Wartość alokacji na dany nabór na rok 2015 – 120 000,00 tys. zł.
NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

Informacje szczegółowe:

 

Departament Ochrony Ziemi
Sekretariat
22-45-90-427

Koordynatorem części 1 i 2 programu jest Pani Joanna Kozłowska-Mikołajczyk, joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl

Koordynatorem części 3 programu jest Pani Katarzyna Marzantowicz, katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl

Koordynatorem części 6 programu jest Pan Konrad Miłoszewski, konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Szczegółowe informacje o naborze

   

regulamin_naboru__racjonalna_gospodarka_odpadami_akt.pdf
regulamin_naboru__racjonalna_gospodarka_odpadami_akt.pdf - (107,58 KB) Regulamin naboru (Wersja zaktualizowana w zakresie formy negocjacji)
racjonalna_gospodarka_odpadami_pp_akt2.pdf
racjonalna_gospodarka_odpadami_pp_akt2.pdf - (356,95 KB) Treść programu priorytetowego
zalaczniki_do_wniosku_ekologiczna_cz1.docx
zalaczniki_do_wniosku_ekologiczna_cz1.docx - (17,3 KB) Załączniki do części ekologicznej wniosku dla części 1 programu
lista_sprawdzajaca_czesc_1.xlsx
lista_sprawdzajaca_czesc_1.xlsx - (27,99 KB) Lista sprawdzająca oceny wniosku dla części 1 programu
zalaczniki_do_wniosku_ekologiczna_cz2.docx
zalaczniki_do_wniosku_ekologiczna_cz2.docx - (17,92 KB) Załączniki do części ekologicznej wniosku dla części 2 programu
lista_sprawdzajaca_czesc_2.xlsx
lista_sprawdzajaca_czesc_2.xlsx - (28,54 KB) Lista sprawdzająca oceny wniosku dla części 2 programu
zalaczniki_do_wniosku_ekologiczna_cz3.docx
zalaczniki_do_wniosku_ekologiczna_cz3.docx - (16,05 KB) Załączniki do części ekologicznej wniosku dla części 3 programu
lista_sprawdzajaca_czesc_3.xlsx
lista_sprawdzajaca_czesc_3.xlsx - (23,34 KB) Lista sprawdzająca oceny wniosku dla części 3 programu
zalaczniki_do_wniosku_ekologiczna_cz6.docx
zalaczniki_do_wniosku_ekologiczna_cz6.docx - (12,88 KB) Załączniki do części ekologicznej wniosku dla części 6 programu
lista_sprawdzajaca_czesc_6.doc
lista_sprawdzajaca_czesc_6.doc - (57 KB) Lista sprawdzająca oceny wniosku dla części 6 programu
zalaczniki_do_wniosku_czesc_finansowa.xlsx
zalaczniki_do_wniosku_czesc_finansowa.xlsx - (24,4 KB) Załączniki do części finansowej wniosku
zalaczniki_do_wniosku_pomoc_publiczna.docx
zalaczniki_do_wniosku_pomoc_publiczna.docx - (15,69 KB) Załączniki do części wniosku dotyczącej pomocy publicznej
wzor_umowy_dla_czesci_123.zip
wzor_umowy_dla_czesci_123.zip - (254,29 KB) Wzór umowy dla części 1, 2 i 3
wzor_umowy_dla_czesci_6.zip
wzor_umowy_dla_czesci_6.zip - (173,27 KB) Wzór umowy dla części 6
instrukcja_sporzadzania_sw.pdf
instrukcja_sporzadzania_sw.pdf - (397,59 KB) Instrukcja sporządzania studium wykonalności
standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf
standardowe_formy_zabezpieczen_nfosigw.pdf - (141,79 KB) Standardowe formy zabezpieczeń NFOŚiGW

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również