Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2017 dla części 1

CZĘŚĆ 1

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”.

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.05.2017 r. do 15.12.2017 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami”

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów lub,

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania
 1. pożyczka;
  UWAGA!

Nabór dotyczy wyłącznie dofinansowania zwrotnego w formie pożyczki. Na chwilę obecną nabór na dofinansowanie bezzwrotne jest wstrzymany.

Informacje szczegółowe:

 • Intensywność dofinansowania:

dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych.

 • Warunki dofinansowania

dofinansowanie w formie pożyczki:

 • oprocentowanie
 • w przypadku pożyczek udzielanych jst lub ich związkom - WIBOR 3M nie mniej niż 1 % w skali roku,
 • w pozostałych przypadkach – WIBOR 3M + 50 pb nie mniej niż 2% w skali roku.

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
 • pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzjio pozwoleniuna budowę o ile jest wymagana;
 • pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 1. okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
 2. w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
 • Rodzaje przedsięwzięć:
 1. budowa stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jako stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące wymagania:

 1. o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn, itd. W przypadku realizacji w ramach przedsięwzięcia rampy dwupoziomowej powierzchnia dolnego poziomu wykorzystana na cele działalności PSZOK może być uwzględniona w ramach minimalnej wymaganej powierzchni utwardzonej,
 2. wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
 3. ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
 4. dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia,
 5. wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych,
 6. wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu,
 7. wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach otwarcia;
 1. budowa systemów selektywnego zbierania odpadów.

Jako system selektywnego zbierania odpadów rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o którym mowa w pkt 1).  Jeżeli jest to uzasadnione na system selektywnego zbierania odpadów mogą składać się dodatkowo inne elementy, a w szczególności:

 1. lokalne punkty selektywnego zbierania odpadów – gniazda pojemników,
 2. mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów,
 3. zestawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów w miejscu powstawania,
 4. kompostowniki przydomowe,
 5. automaty do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku,
 6. sieci napraw i ponownego wykorzystania.
 1. doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów.

Jako doposażenie systemu selektywnego zbierania odpadów rozumie się zestaw działań polegających na rozwoju istniejącej infrastruktury technicznej służącej selektywnej zbiórce odpadów, między innymi poprzez:

 1. zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do przetwarzania i gromadzenia odpadów selektywnie zebranych,
 2. zakup specjalistycznych środków do  transportu odpadów selektywnie zebranych,
 3. budowę nowych lub modernizację istniejących  punktów selektywnego zbierania odpadów,
 4. doposażeniu mogą podlegać wyłącznie systemy dysponujące przynajmniej jednym punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 1. budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
 2. budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej;
 • Beneficjenci:
 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
 2. przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego;

Wartość alokacji dla programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami” dla zwrotnych form dofinansowania wynosi  do  1 383 774  tys. zł

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

koordynator części 1) programu i kontakt:

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk; 22 45 90 530;

e-mail: joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również