Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2017 dla części 2

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

CZĘŚĆ 2

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”.

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.05.2017 r. do 15.12.2017 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami lub,

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania
 1. pożyczka.

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami 

Informacje szczegółowe:

 1.    Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych.

 1. Warunki dofinansowania
 1. oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 p.b. nie mniej niż 2% (w skali roku).

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

 1. okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 2. okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 3. pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę o ile jest wymagana lub, o ile jest wymagane, po zgłoszeniu budowy, wobec którego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, nie wniósł sprzeciwu;
 4. pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 5. okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
 1. w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
 • Rodzaje przedsięwzięć:
 1. budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz ponadregionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (PIPOK);
 2. rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji przetwarzania odpadów, celem uzyskania statusu RIPOK lub PIPOK;
 3. budowa nowych oraz modernizacja lub rozbudowa istniejących instalacji przeznaczonych do prowadzenia procesów odzysku, w tym recyklingu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych;
 4. budowa nowych, rozbudowa oraz modernizacja istniejących instalacji:
 5. odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne,
 6. unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie,
 7. mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,
 8. przetwarzania odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego, wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne.
 • Beneficjenci:
 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
 2. przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie.

Beneficjenci wskazani w części 2 i 6 programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami oraz potencjalni beneficjenci mogący ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych.

Wartość alokacji dla programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami” dla zwrotnych form dofinansowania wynosi  do  1 383 774  tys. zł

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

koordynator części 2) programu i kontakt:

Anna Nowak; 22 45 90 428;

e-mail: anna.nowak@nfosigw.gov.pl

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również