Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2017 dla części 3

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

CZĘŚĆ 3

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”.

Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.05.2017 r. do 15.12.2017 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania
 1. pożyczka.

Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów     

Informacje szczegółowe:

 1.    Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych.

 1. Warunki dofinansowania
 1. oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata dokonywana jest  na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
 1. okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat. Okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty;
 2. okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 3. wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
 4. pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
 1. inne warunki umorzenia wynikające ze specyfiki programu:

- beneficjent osiągnął wymagane ustawowo poziomy odzysku i recyklingu.

 1. pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę, o ile jest wymagana;
 2. w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
 • Rodzaje przedsięwzięć:

Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym:

 1. zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 2. zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • Beneficjenci:

Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów.

 • Wartość alokacji dla programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami” dla zwrotnych form dofinansowania wynosi  do  1 383 774  tys. zł

koordynator części 3) programu i kontakt:

Artur Banasiak; 22 45 90 396 e-mail: Artur.Banasiak@nfosigw.gov.pl

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również