Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2017 dla części 6

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”.  

Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.05.2017 r. do 15.12.2017 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub,

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania
 1. pożyczka.

Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

    Informacje szczegółowe:

 • Intensywność dofinansowania:
 1. maksymalna wartość pożyczki inwestycyjnej nie może być większa niż różnica między wysokością kosztów kwalifikowanych a kwotą dofinansowania ze środków Funduszu Spójności;
 2. wartość pożyczki nie może być większa niż maksymalna kwota niewypłaconych środków z Funduszu Spójności wynikających z umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ
 • Warunki dofinansowania:
 1. dofinansowanie w formie pożyczki:
 • oprocentowanie: WIBOR 3M nie mniej niż 2% (w skali roku).Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 • okres karencji: przy udzieleniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.
 • W uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy sytuacji finansowej Wnioskodawcy oraz przedsięwzięcia, okres finansowania może ulec wydłużeniu do 25 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach PO IiŚ,
 • pożyczka nie podlega umorzeniu,
 • w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej,

 

 1. dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej:
 • oprocentowanie: WIBOR 3M + 50 punktów bazowych nie mniej niż 2% (w skali roku).Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków,
 • maksymalna kwota pożyczki wynosi do 20% kwoty przyznanego dofinansowania ze środków POIiŚ z zastrzeżeniem pkt. 7.2 ppkt. 2),
 • pożyczka nie może być udzielona na okres dłuższy niż 1 rok od daty zakończenia realizacji projektu z zastrzeżeniem punktu d) i e),
 • w przypadku, gdy w okresie 1 roku od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił wpływ środków z Funduszu Spójności na rachunek Beneficjenta, okres finansowania na wniosek Beneficjenta może zostać wydłużony o kolejny rok,
 • Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty pożyczki w wysokości odpowiadającej otrzymanym na rachunek projektu środkom POIiŚ wraz z należnymi odsetkami w terminie 7 dni od wpływu na rachunek projektu środków POIiŚ, a w przypadku braku wpływu tych środków nie dłużej niż do końca okresu finansowania,
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach POIiŚ.
 • Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.

 • Beneficjenci:
 1. beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach realizacji przedsięwzięć w działaniu 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi;
 2. podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Beneficjenci wskazani w części 2 i 6 programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami oraz potencjalni beneficjenci mogący ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych.

Wartość alokacji dla programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami” dla zwrotnych form dofinansowania wynosi  do  1 383 774  tys. zł

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

koordynator  6) i 7) części programu i kontakt:

Konrad Miłoszewski
e-mail: Konrad.Miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również