Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2017 dla części 7

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Część 7

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”.  

Część 7) Przygotowanie projektów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.05.2017 r. do 15.12.2017 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” Część 7) Przygotowanie projektów

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 

 • Formy dofinansowania
 1. pożyczka.

Część 7) Przygotowanie projektów         

     Informacje szczegółowe:

 1. Intensywność dofinansowania:

             Dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych.

 1.  Warunki dofinansowania:
 • oprocentowanie WIBOR 3M nie mniej niż 2% (w skali roku).  Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
 • okres karencji:  przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej ostatniej spłaty raty kapitałowej;
 • warunkiem przyznania dofinansowania jest deklaracja rozpoczęcia przez beneficjenta realizacji fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia w okresie maksymalnie 3 lat od momentu wypłaty ostatniej transzy pożyczki;
 • pożyczka nie podlega umorzeniu;
 • w przypadkach, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Rodzaje przedsięwzięć: 

Przedsięwzięcia przygotowawcze dla projektów inwestycyjnych wskazanych w części 2 i 6 programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami.

Wartość alokacji dla programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami” dla zwrotnych form dofinansowania wynosi  do  1 383 774  tys. zł

NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.

koordynator  6) i 7) części programu i kontakt:

Konrad Miłoszewski
e-mail: Konrad.Miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również