Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2018 dla części 1

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowegoRacjonalna gospodarka odpadami”.

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

 • Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:

 1. zapobieganie powstawaniu odpadów;
 2. ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów;
 3. utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami;
 4. budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu.
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.01.2018 r. do 21.12.2018 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania
 1. pożyczki
 2. dotacja jest udzielana na realizację przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF oraz przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności.
 • Informacje szczegółowe:

Intensywność dofinansowania:

 • dofinansowanie w formie pożyczki do 90% kosztów kwalifikowanych.
 • dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.
 • dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności. 

Warunki dofinansowania

 

dofinansowanie w formie pożyczki:

 • oprocentowanie
 • w przypadku pożyczek udzielanych jst lub ich związkom - WIBOR 3M nie mniej niż 1 % w skali roku,
 • w pozostałych przypadkach – WIBOR 3M + 50 pb nie mniej niż 2% w skali roku.

Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;

 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
 • pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzjio pozwoleniuna budowę o ile jest wymagana;
 • pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 • okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
 • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

 

dofinansowanie w formie dotacji:

 • dotacja jest udzielana na realizację przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz  późniejszym unieszkodliwieniem  tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF oraz przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawania odpadów żywności,
 • wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,
 • okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia.

 

 • Rodzaje przedsięwzięć:

budowa stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jako stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się miejsce zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące wymagania:

 • o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn, itd. W przypadku realizacji w ramach przedsięwzięcia rampy dwupoziomowej powierzchnia dolnego poziomu wykorzystana na cele działalności PSZOK może być uwzględniona w ramach minimalnej wymaganej powierzchni utwardzonej,
 • wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
 • ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,
 • dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia,
 • wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych,
 • wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu,
 • wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach otwarcia;

budowa systemów selektywnego zbierania odpadów.

Jako system selektywnego zbierania odpadów rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o którym mowa w pkt 1).  Jeżeli jest to uzasadnione na system selektywnego zbierania odpadów mogą składać się dodatkowo inne elementy, a w szczególności:

 • lokalne punkty selektywnego zbierania odpadów – gniazda pojemników,
 • mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów,
 • zestawy pojemników do selektywnego zbierania odpadów w miejscu powstawania,
 • kompostowniki przydomowe,
 • automaty do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku,
 • sieci napraw i ponownego wykorzystania.

doposażenie systemów selektywnego zbierania odpadów.

Jako doposażenie systemu selektywnego zbierania odpadów rozumie się zestaw działań polegających na rozwoju istniejącej infrastruktury technicznej służącej selektywnej zbiórce odpadów, między innymi poprzez:

 • zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do przetwarzania i gromadzenia odpadów selektywnie zebranych,
 • zakup specjalistycznych środków dotransportu odpadów selektywnie zebranych,
 • budowę nowych lub modernizację istniejącychpunktów selektywnego zbierania odpadów,
 • doposażeniu mogą podlegać wyłącznie systemy dysponujące przynajmniej jednym punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania komunalnych bioodpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

budowa pilotażowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zabudowy wielomieszkaniowej;

rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, orazpóźniejszym unieszkodliwieniemtusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF;

rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych.

Beneficjenci:

 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
 2. przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego;
 3. Polski Związek Łowiecki, koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim;
 4. posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności”.

Koordynator części 1) programu i kontakt:

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk; 22 45 90 530;

e-mail: Joanna.Kozlowska@nfosigw.gov.pl

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również