Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2018 dla części 3

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowegoRacjonalna gospodarka odpadami”.

Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

 • Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:

 1. zapobieganie powstawaniu odpadów;
 2. ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów;
 3. utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami;
 4. budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu.
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 02.01.2018 r. do 21.12.2018 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania

pożyczka;

 • Informacje szczegółowe:

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

 • oprocentowanie WIBOR 3M, nie mniej niż 1% w skali roku. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata dokonywana jestna koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;
 • okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat. Okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty;
 • okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
 • pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
 • inne warunki umorzenia wynikające ze specyfiki programu:

- beneficjent osiągnął wymagane ustawowo poziomy odzysku i recyklingu.

 • pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę, o ile jest wymagana;
 • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

 

 • Rodzaje przedsięwzięć:

Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym:

 1. zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 2. zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

 • Beneficjenci:

 

Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów.

 

koordynator części 3) programu i kontakt:

Artur Banasiak; 22 45 90 396 ;

e-mail: artur.banasiak@nfosigw.gov.pl

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również