Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2019 dla części 2

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowegoRacjonalna gospodarka odpadami”.

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

 • Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:

 1. zapobieganie powstawaniu odpadów;
 2. ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów;
 3. utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami;
 4. zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu;
 5. budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu;
 6. wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 20.05.2019 r. do 20.12.2019 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Informacje szczegółowe

Formy dofinansowania

 1. dotacja;
 2. pożyczka

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji, uwarunkowane zaciągnięciem pożyczki z NFOŚiGW: do 30% kosztów kwalifikowanych. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki
z NFOŚiGW, udzielonej na to samo przedsięwzięcie. Kwota przyznanej dotacji nie może przekroczyć 20 mln zł.

dla przedsięwzięć polegających na:

 • budowie, rozbudowie, modernizacji:
 1. instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych,
 2. instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych, z wytwarzaniem energii cieplnej w kogeneracji,
 3. instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych,
 4. instalacji do recyklingu odpadów budowlanych.

 

 • rozbudowie lub modernizacji istniejących regionalnych instalacji (RIPOK) poprzez dostosowanie do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie
 • rozbudowie lub modernizacji części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej)

Dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji:

 • wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji;
 • w przypadku gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki jak i dotacji – dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki.
 • okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
 • warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie w montażu finansowym brakujących środków własnych lub innych bezzwrotnych form finansowania przedsięwzięcia (dotyczy kosztów całkowitych inwestycji netto lub odpowiednio brutto;
 • pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę o ile jest wymagana.

Dofinansowanie w formie pożyczki:

 1. oprocentowanie:
 • WIBOR 3M + 50 p.b. nie mniej niż 2% (w skali roku)
 • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) z zastrzeżeniem ust. 4a-4c paragrafu 6  „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 1. odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków;okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej;
 2. okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 3. pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę o ile jest wymagana lub, o ile jest wymagane, po zgłoszeniu budowy, wobec którego właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, nie wniósł sprzeciwu;
 4. pożyczka może być częściowo umorzona na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”;
 5. nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na warunkach rynkowych;
 6. okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwzięcia;
 7. w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
 • Rodzaje przedsięwzięć:
 1.  dostosowanie istniejących regionalnych instalacji RIPOK  do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie
 2. budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:
 1. odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,
 2. termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii cieplnej w kogeneracji,
 3. odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne,
 4. unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne w procesach innych niż składowanie,
 5. mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,

wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów innych niż komunalne;

 1. rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 2. rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej).

 

 • Beneficjenci

 

 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
 2. przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie.

Koordynator części 2) programu i kontakt:

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk; 22 45 90 530;

e-mail: joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_pp__2_1_2019.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_pp__2_1_2019.pdf - (627,36 KB) Regulamin naboru
zal._1__do_regulaminu_lista_wymaganych_zalacznikow_2_1.pdf
zal._1__do_regulaminu_lista_wymaganych_zalacznikow_2_1.pdf - (668,75 KB) Lista załączników do wniosku

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również