Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2019 dla części 5

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowegoRacjonalna gospodarka odpadami”.

Część 5) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami."

 • Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:

 1. zapobieganie powstawaniu odpadów;
 2. ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów;
 3. utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami;
 4. zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu;
 5. budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu;
 6. wsparcie tworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 19.04.2019 r. do 20.12.2019 r., do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami” Część 5) Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Informacje szczegółowe:

Formy dofinansowania

 1. pożyczki
 2. przekazanie środków

Intensywność dofinansowania:

 • dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych;
 • przekazanie środków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

 1. wniosek został wskazany do dofinansowania lub pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Środowiska;
 2. dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie na realizację Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, w późn. zm.);
 3. sposób przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 9Dz. U. z 2010 r. Nr. 226, poz. 1479, z późn. zm.), a w zakresie tam nieuregulowanym, stosuje się odpowiednio Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyłączeniem par. 2 ust. 3 pkt 1, kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • Rodzaje przedsięwzięć:

Utworzenie i wdrożenie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami o której mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 • Beneficjenci:
 1. Minister Środowiska;
 2. podmiot, któremu Minister Środowiska powierzył wykonywanie zadań w zakresie utworzenia i wdrożenia BDO.

 

Koordynator części 5) programu i kontakt:

Agnieszka Lasota; 22 45 90 320;

e-mail: Agnieszka.Lasota@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_pp__2_1_2019.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_pp__2_1_2019.pdf - (627,36 KB) Regulamin naboru
zal._1__do_regulaminu_lista_wymaganych_zalacznikow_2_1.pdf
zal._1__do_regulaminu_lista_wymaganych_zalacznikow_2_1.pdf - (668,75 KB) Lista załączników do wniosku

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również