Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2020 dla części 1 ASF

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowegoRacjonalna gospodarka odpadami”:

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

- w zakresie przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, badaniem oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

 • Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez: zapobieganie powstawaniu odpadów;

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie:

od 09.03.2020 r. do 29.05.2020 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami”

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

- w zakresie przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, badaniem oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Informacje szczegółowe:

 • Forma dofinansowania:
 • dotacja.
 • Intensywność dofinansowania:

dofinansowanie w formie dotacji: do 100% kosztów kwalifikowanych

 • Warunki dofinansowania
 • dofinansowanie w formie dotacji:
 • wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,
 • Pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę o ile jest wymagane.
 • okres trwałości przedsięwzięcia: 5 lat liczonych od roku zaakceptowania przez NFOŚiGW dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego przedsięwzięcia;
 • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.
 • Rodzaje przedsięwzięć:

Rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF;

 • Beneficjenci:

Polski Związek Łowiecki, Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

koordynator części 1) programu i kontakt:

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk; 22 45 90 530;

e-mail: Joanna.Kozlowska@nfosigw.gov.pl

 • Szczegółowe informacje o naborze:

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_2_1.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_2_1.pdf - (618,32 KB) Regulamin naboru ciaglego
program_priorytetowy_.pdf
program_priorytetowy_.pdf - (1,05 MB) Program priorytetowy
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow.pdf - (412,44 KB) Lista wymaganych zalacznikow.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również