Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2020 dla części 2

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami.

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

  • Cel programu realizowany w ramach części 2)

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami;

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie:

od 24.08.2020 r. do 30.06.2022 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „ Racjonalna gospodarka odpadami”

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
Link otwiera się w nowej karcieLink otwiera się w nowej karcie
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

koordynator części 1) programu i kontakt:

Joanna Kozłowska-Mikołajczyk; 22 45 90 530;

e-mail: Joanna.Kozlowska@nfosigw.gov.pl

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego.pdf
regulamin_naboru_ciaglego.pdf - (627,78 KB) Regulamin naboru ciągłego
zal_1_do_regulaminu__lista_zal.pdf
zal_1_do_regulaminu__lista_zal.pdf - (635,34 KB) zał 1 do Regulaminu
zal._2_do_regulaminu_ogloszeni.pdf
zal._2_do_regulaminu_ogloszeni.pdf - (907,37 KB) zał. 2 do Regulaminu Ogłoszenia

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również