Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Inwestycje w gospodarce  ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug”.

  • Cel programu

Celem programu jest poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Polski, poprzez inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 14.05.2018 r. do 30.11.2018 r., do godz. 15.30.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Inwestycje w gospodarce  ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug”.

Dla wniosków składanych w formie  wydruku, przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki.

Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczki do 60 % kosztów kwalifikowanych.

  • Beneficjenci,

Podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami kraju, z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, związane z gospodarką ściekową lub gospodarką osadową, mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Renata Szczerek, nr tel.: 22 45 90 756,

Zastępca koordynatora programu: Aleksander Suszyński, nr tel.: 22 45 90 417

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego.pdf
regulamin_naboru_ciaglego.pdf - (404,7 KB) Regulamin naboru
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf
lista_wymaganych_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie.pdf - (219,81 KB) Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również