Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju”.

Cel programu

Celem programu jest poprawa lub ochrona stanu wód powierzchniowych, podziemnych oraz przejściowych i przybrzeżnych na terenie Polski poprzez inwestycje wodno-ściekowe poza granicami kraju.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.04.2019 r. do 18.12.2019 r., do godz. 15.30.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem „Inwestycje w gospodarce  ściekowej poza granicami kraju”.

Dla wniosków składanych w formie  wydruku, przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień nadania wniosku we właściwej placówce wnioskodawcy (liczy się data stempla pocztowego).

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki.

Intensywność dofinansowania:
Dofinansowanie w formie pożyczki do 90 % kosztów kwalifikowanych.

Beneficjenci

Podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami kraju, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mające wpływ na bezpieczeństwo ekologiczne Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Renata Szczerek, nr tel.: 22 45 90 756,
Zastępca koordynatora programu: Aleksander Suszyński, nr tel.: 22 45 90 417

Dokumenty

1._regulamin_naboru.pdf
1._regulamin_naboru.pdf - (409,48 KB) Regulamin naboru
2._lista_dokumentow.pdf
2._lista_dokumentow.pdf - (222,24 KB) Lista dokumentów
3.ogloszenie_o_naborze.pdf
3.ogloszenie_o_naborze.pdf - (375,49 KB) Ogłoszenie o naborze
4._pp_-_inw._w_gos._sciek._poza_granicami_kraju.pdf
4._pp_-_inw._w_gos._sciek._poza_granicami_kraju.pdf - (531,61 KB) Program priorytetowy

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również