Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce

 

Logotyp programu Sokół

 

 Program SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Uprzejmie informujemy, że Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o wydłużeniu terminu końcowego składania wniosków w ramach II naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych  w ramach fazy B+R oraz fazy W  z 31.10.2017. do 29.12.2017 r.”
UWAGA: ZMIANA REGULAMINU I i II NABORU

Uprzejmie informujemy, że Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w Regulaminach I i II naboru wniosków  i wprowadzenia odpowiednio zmian, pod kątem:

 • dopuszczenia bezpośrednich kontaktów ekspertów oceniających z Wnioskodawcą  (np. panel ekspertów) – dotyczy fazy W,
 • w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydłużenie na etapie oceny wg kryteriów jakościowych maksymalnie do 90 dni od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę,
 • w przypadku, gdy Wnioskodawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia na etapie kryteriów jakościowych występuje z inną prośbą, decyzję o możliwości dalszej oceny takiego wniosku podejmuje dwóch członków Zarządu  NFOŚGW.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w PP „Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” w następujący sposób :

W pkt 3 Budżet:

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 500 000 tys. zł, w tym:

1)  dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 75 000 tys. zł
(w tym   dla I  naboru do 50 000 tys. zł),

2)  dla zwrotnych form dofinansowania (faza W) – do  1 425 000 tys. zł
(w tym dla I naboru do 950 000 tys. zł).  

W pkt7.3.2 Dofinansowanie w formie pożyczki w fazie W:

1) kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 150 mln zł

Zaktualizowany Program priorytetowy znajduje się tutaj: link

Wdrożenie inniowacyjnych technologii środowiskowych śłużacych ograniczeniu oddzialywania zakładów/instalacji/urządzeń na środoowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji  (KIS 7,8,11,12):

 • Zrównoważona energetyka:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
 • Materiałów i technologii
 • Systemów energetycznych budynków
 • Rozwoju maszyn i urządzeń
 • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

 

 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym.

Treść programu:

pp_wsaprcie_dla_innowacji_-_sokol_zmiana_pp_15.05.2017.pdf
pp_wsaprcie_dla_innowacji_-_sokol_zmiana_pp_15.05.2017.pdf - (610,32 KB) „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce"

Informacje szczegółowe:

 

Koordynator programu Żanna Białek
zanna.bialek@nfosigw.gov.pl

 

Departament Energii i Innowacji

22 45 90 631

Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

Uprzejmie informujemy, że Zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o wydłużeniu terminu końcowego składania wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV do 28.12.2018 r.”

Cel programu:

Celem programu jest popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

Treść programu:

Zasady naboru i oceny

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 03.04. do 29.12.2017 r., do godz. 15.30

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce. Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV”.

 • Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 50 000 PLN.

 • Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1807 z późn.zm.).

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Koordynator programu: Pan Piotr Obłękowski, nr tel.: 22 45 90 963

Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych

Program w trakcie opracowywania.

Część 4) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe

Program w trakcie opracowywania.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również