Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór wniosków 2017 (AZBEST)

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami  naboru wniosków w ramach programu priorytetowego "SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od  11 .09.2017 r. – 31.10.2017 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub noszących znamiona klęski żywiołowej mogą być kwalifikowane od dnia zaistnienia zdarzenia.

Do wniosku należy dołączyć listę przedsięwzięć planowanych do dofinansowania z udziałem środków udostępnionych WFOŚiGW przez NFOŚiGW wraz z potwierdzeniem przez Wojewodę wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

Przygotowane wnioski należy składać:

a) w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”);
b) w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD skrócony wydruk wniosku.

Wniosek, o którym mowa w pkt. b) składa się bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa z dopiskiem: Nabór ciągły "SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska
i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest ”

Dla wniosków składanych w formie pełnego wydruku z GWD przesłanego pocztą lub kurierem, za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji - 20 584 tys. zł,

w tym w ramach funduszu podstawowego - 20 584 tys. zł;

  • Formy dofinansowania: Dotacja;
  • Beneficjenci: Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Leszek Tokarczyk, 22 45 90 104, leszek.tokarczyk@nfosigw.gov.pl

 

Dokumenty

wzor_umowy_azbest.pdf
wzor_umowy_azbest.pdf - (308,67 KB)
zalacznik_nr_3_wzor.pdf
zalacznik_nr_3_wzor.pdf - (360,97 KB)
zalacznik_nr_4_wzor.pdf
zalacznik_nr_4_wzor.pdf - (323,94 KB)

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również