Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Cel programu

Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Terminy i sposób składania wniosków

od 09.09.2019 r. do 20.12.2019 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem 2.8. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Forma dofinansowania

Dotacja

Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Beneficjenci

  • Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Artur Banasiak: 22 45 90 396; e-mail: Artur.Banasiak@nfosigw.gov.pl

Informacje szczegółowe

Kierownik Wydziału Finansowania Krajowego

Katarzyna Marzantowicz

katarzyna.marzantowicz@nfosigw.gov.pl

telefon: 45-90-879

Koordynator programu

Artur Banasiak

artur.banasiak@nfosigw.gov.pl

telefon: 45-90-396

 

Katarzyna Baranowska

katarzyna.baranowska@nfosigw.gov.pl

telefon: 45-90-598

Sekretariat Departamentu Ochrony Ziemi

telefon: 45-90-427

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Dokumenty

regulamin_naboru_ciaglego_2.8_20190830_142907.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_2.8_20190830_142907.pdf - (616,37 KB) Regulamin naboru
zal_1__lista_wymaganych_zalacznikow_2.8.pdf
zal_1__lista_wymaganych_zalacznikow_2.8.pdf - (408,19 KB) Lista załączników
zal__2_ogloszenie_o_naborze__2.8_20190830_142907.pdf
zal__2_ogloszenie_o_naborze__2.8_20190830_142907.pdf - (567,79 KB) Ogłoszenie o naborze
program_2.8_.pdf
program_2.8_.pdf - (466,78 KB) Treść programu priorytetowego

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również