Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                

Nabór 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

  • Cel programu

Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie:

od 28.06.2021 r. do 15.09.2021 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy przesłać wygenerowany przy użyciu GWD:

•             wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,

•             oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem 2.7 „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” albo złożyć bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Ocena wniosków rozpocznie się po zakończeniu naboru wniosków.

Wnioskodawcy będą informowani o wyniku oceny za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  •   Informacje szczegółowe:

1.    Forma dofinansowania:  dotacja.
2.    Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:
a)    kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia;
b)    podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

3.    Warunki dofinansowania

1)    dofinansowanie w formie dotacji:
a)    wypłata transz dotacji może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,
b)    w przypadku wyczerpania limitu środków w planie finansowym NFOŚiGW w roku bieżącym zaplanowane wypłaty mogą być przesunięte przez NFOŚiGW na rok następny. Wypłaty mogą być przesunięte nie więcej niż o jeden rok wobec planowanych terminów. Przesunięcie może dotyczyć nie więcej niż 50% kwoty zaplanowanej do wypłaty na dany rok;

2)    w przypadku gdy wsparcie przekazywane ostatecznym odbiorcom korzyści stanowi dla nich pomoc publiczną, jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot udzielający pomocy, zobowiązana jest do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9,  z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51
z dnia z 22.02.2019, str. 1 ) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1), a także do realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.

3)    okres trwałości przedsięwzięcia: nie dotyczy,

  •  Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Przedsięwzięcia w zakresie, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

  • Beneficjenci:
  1. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego,
  2. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
  • Informacje dodatkowe:

1)   W ramach realizacji przedsięwzięć nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT,
2)   W ramach ogłoszonego naboru jedna gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie.

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Artur Banasiak: 22 45 90 396;

e-mail: Artur.Banasiak@nfosigw.gov.pl

  • Szczegółowe informacje o naborze:

 

Dokumenty

_zal__2__ogloszenie_o_naborze__2.7.pdf
_zal__2__ogloszenie_o_naborze__2.7.pdf - (551,07 KB) Zał 2 Ogłoszenie o naborze 2.7
program_2.7_2.pdf
program_2.7_2.pdf - (474,97 KB) Treść programu priorytetowego
regulamin_naboru_ciaglego_2.7.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_2.7.pdf - (618,85 KB) Regulamin naboru
zal.3_wzor_umowy.pdf
zal.3_wzor_umowy.pdf - (643,14 KB) zał.3 wzór umowy
zal_1_lista_wymaganych_zalacznikow_2.7.pdf
zal_1_lista_wymaganych_zalacznikow_2.7.pdf - (412,83 KB) Zał 1 Lista wymaganych załaczników 2.7
kryteria_i_obsluga_wniosku_folie_prezentacja_23.06.2021.pdf
kryteria_i_obsluga_wniosku_folie_prezentacja_23.06.2021.pdf - (2,05 MB) Kryteria i obsługa wniosku_folie_prezentacja_23.06.2021
wniosek_o_dofinansowanie_folie_prezentacja_23.06.2021.pdf
wniosek_o_dofinansowanie_folie_prezentacja_23.06.2021.pdf - (2,78 MB) Wniosek o dofinansowanie_folie_prezentacja_23.06.2021
pomoc_publiczna_folie_prezentacja_23.06.2021_2.pdf
pomoc_publiczna_folie_prezentacja_23.06.2021_2.pdf - (10,6 MB) Pomoc publiczna_folie_prezentacja_23.06.2021

.

Na skróty

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Środki
krajowe
 

Środki
norweskie
i EOG

Środki
unijne

Zobacz również