Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Ogloszenie o naborze- pilotaż

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

  • Cel programu

Rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania realizowane w gminach: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska), Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, Wąsewo.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie:

od 27.05.2019 r. do 31.10.2019 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

z dopiskiem 2.8. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.
Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

  • Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia w zakresie, zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

  • Beneficjenci:

1)     Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego objęte programem pilotażowym.

2)     Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

  • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

Banasiak Artur  22 45 90 396;

e-mail: Artur.Banasiak@nfosigw.gov.pl

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

  • Szczegółowe informacje o naborze:

Dokumenty

wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf
wytyczne_w_zakresie_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (247,93 KB) wytyczne w zakresie kosztow kwalifikowanych
zal__2_ogloszenie_o_naborze__2.8.pdf
zal__2_ogloszenie_o_naborze__2.8.pdf - (355,76 KB) ogloszenie o naborze
zal_1__lista_wymaganych_zalacznikow_2.8_po_do.pdf
zal_1__lista_wymaganych_zalacznikow_2.8_po_do.pdf - (218,93 KB) lista wymaganych zalacznikow
regulamin_naboru_ciaglego_2.8.pdf
regulamin_naboru_ciaglego_2.8.pdf - (403,54 KB) regulamin naboru ciaglego

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również