Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

pytania i odpowiedzi ws. pomocy de minimis

 • Należy zwrócić uwagę, że nie każda pomoc publiczna jest dopuszczalna (ponieważ negatywnie wpływa na rynek unijny). Aby udzielić pomocy trzeba spełnić określone warunki.

  pn. “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” skierowany jest do nieograniczonej liczby rolników (mikro-, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom), a wsparcie dotyczy zwolnienia rolnika z jego obowiązków dotyczących zagospodarowania wytworzonych odpadów, toteż każda inna kwalifikacja pomocy skutkowałaby koniecznością jej notyfikacji Komisji Europejskiej i wymagałaby jej zatwierdzenia. Pomoc bagatelna (o nieznacznej wartości), jaką jest pomoc de minimis, pozostaje zasadniczo poza zainteresowaniem Komisji.

 • Przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041231291/U/D20041291Lj.pdf) regulują procedurę udzielania pomocy de minimis ( w tym w rolnictwie):

  • art. 37 oraz akty wykonawcze - wymogi w zakresie ustalania zakresu informacji, które powinien przedstawić rolnik, niezbędnych do oceny dopuszczalności udzielanej mu pomocy de minimis (w tym odnośnie do informacji od rolnika o otrzymanej przez niego pomocy de minimis w okresie 3 ostatnich lat),
  • art. 5 oraz akty wykonawcze - zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis (zaświadczenia – wg wzoru ustalonego rozporządzeniem - wystawia się rolnikowi po udzieleniu mu pomocy zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy, gmina nie przekazuje zaświadczeń do NFOŚiGW),
  • art. 32a ustawy oraz akty wykonawcze - wymogi sprawozdawcze dot. pomocy w rolnictwie i rybołówstwie (sprawozdanie nie zawiera oświadczeń od rolnika o odbiorze odpadów, ale określone informacje o pomocy udzielonej przez sprawozdający ją organ oraz dane identyfikujące rolnika).

  Dopuszczalny limit pomocy de minimis - 20 000 euro na jedno przedsiębiorstwo - został ustalony w przepisach regulujących udzielanie pomocy de minimis w rolnictwie (tu rozporządzenie: http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/pomoc_publiczna/akty_prawne/rozp_de_minimis_w_rolnictwie_1408_2013_pl.pdf i jego zmiana: http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/pomoc_publiczna/akty_prawne/rozp_de_minimis_1408_2013_zmiana_pl.pdf). ).
  Krajowy limit pomocy de minimis dla Polski jest wskazany w załączniku do ww. rozporządzenia, a na stronie Ministerstwa Rolnictwa (https://srpp.minrol.gov.pl/) publikowane jest jego wykorzystanie.

  Więcej o pomocy w rolnictwie znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w przypadku, gdy zakres potrzebnych informacji nie leży w kompetencji NFOŚiGW, można ich poszukiwać w Departamencie Wsparcia Rolników https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-wsparcia-rolnikow):

  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-publiczna-w-rolnictwie ,

  gdzie w podzakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-publiczna-w-rolnictwie znajdują się m.in. stosowne akty prawne: np. rozporządzenie dot. zaświadczeń o pomocy de minimis, czy dot. sprawozdawczości pomocy w rolnictwie (zastrzeżenie: należy szukać najbardziej aktualnych wersji rozporządzeń, ponieważ na wskazanej stronie umieszczono i pierwotne akty, jak i rozporządzenia zmieniające).

 • W przypadku przyjęcia, że podstawą udzielenia pomocy jest umowa zawarta z NFOŚiGW (a dzień zawarcia tej umowy jest dniem udzielenia pomocy), wówczas:

  a) w sprawozdaniu można wpisać:

  W ramach podstawy prawnej:

  2a – jako podstawę prawną przyjąć symbol 1.7 (ustawa Prawo Ochrony Środowiska)

  2b – puste

  2c – art. 400b 

  3a -  nr umowy pomiędzy NFOŚiGW a Gminą

  3 b - § 9 ust. 4 umowy z 3a

  3c -  nr umowy pomiędzy gminą a rolnikiem, jeżeli taka umowa jest zawierana lub nr innego dokumentu świadczącego o otrzymaniu tej pomocy od gminy, np. protokołu odbioru. Ewentualnie pole pozostawić puste

  W przypadku przyjęcia przez Gminę odmiennego systemu udzielania pomocy, można ustalić inną podstawę prawną udzielania pomocy de minimis. Decyzja należy do gminy.

  W ramach identyfikacji programu pomocowego/pomocy indywidualnej:

  4 – brak

  W ramach formy pomocy - dotacja i inne bezzwrotne świadczenia, tj.:

  14 – A.1.1

  W ramach intensywności pomocy:

  16 - brak

  b) w zaświadczeniu można wpisać:

  Poświadcza się, że pomoc publiczna udzielona w dniu …. na podstawie art. 400 b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ((t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późń. zm.) oraz § 9 ust. 4 Umowy Nr ……..zawartej w dniu ... pomiędzy NFOŚiGW a Gminą …

 • Gmina jako organ udzielający pomocy decyduje o ustaleniu daty udzielenia pomocy. W związku z wyczerpującym się krajowym limitem pomocy de minimis w rolnictwie, Narodowy Fundusz wystosował do wszystkich gmin rekomendacje dotyczące ustalenia daty możliwie najbliższej daty podpisania umowy między Gminą a NFOŚiGW (a nawet przyjęcie tej daty), ponieważ już wtedy gmina prawdopodobnie wie, komu udzieli pomocy i w jakiej mniej więcej kwocie.

  Jeżeli jednak Gmina zamierza przyjąć za dzień udzielenia pomocy dzień odbioru odpadów od rolnika, wówczas w sytuacji, gdy limit krajowy pomocy de minimis będzie wyczerpany (a pomoc udzielana przez daną Gminę w tym wykorzystaniu nie jest uwzględniona), nie może zostać już udzielona pomoc de minimis, a więc odebranie od rolnika odpadów nie może nastąpić z uwzględnieniem środków z NFOŚiGW (co jest równoznaczne z tym, że zaświadczenie o udzielonej pomocy również nie będzie wystawiane).

 • Nie można jednoznacznie określić, co będzie stanowiło taki dokument, ponieważ NFOŚiGW nie wie, jakich czynności dokonuje konkretnie Gmina w tym systemie i jakie dokumenty są wystawiane. Gmina powinna przyjąć jakiś system ustalania wielkości udzielonej rolnikowi pomocy. Gmina dysponuje/będzie dysponować najprawdopodobniej pełnym kosztem odbioru odpadów, listą rolników oraz masą odebranych odpadów - na tej podstawie może zostać wyliczone, jaki koszt (który jest pokrywany w ramach pomocy de minimis) przypada na poszczególnych rolników.

 • To jest zawsze decyzja Gminy jako organu udzielającego pomocy. Narodowy Fundusz nie może nakładać na Gminy żadnych obowiązków (co najwyżej rekomendować) w tym zakresie.

 • To jest decyzja Gminy. Najważniejsze, by zapewnić, iż w dniu udzielenia pomocy de minimis żaden rolnik nie dostaje pomocy prowadzącej do przekroczenia indywidualnego limitu (20 000 euro pomocy de minimis w rolnictwie oraz 200 000 euro całej pomocy de minimis) oraz limitu krajowego pomocy de minimis.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również