Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej

Zmiana programu priorytetowego

WAŻNE:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że uchwałą Zarządu z dnia 6 lutego 2018 r. wprowadzono zmianę w zapisach dotyczących udzielania dofinansowania na warunkach rynkowych wskutek zmian wprowadzonych w Zasadach udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zmianie uległ program priorytetowy „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki.
Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, zmiana dotyczy:

  • rezygncji z Kryterium formalnego nr 13 "Przedsięwzięcie nie jest wskazane w załączniku nr 5 do SzOOP PO IiŚ 2014-2020 (Wykaz Projektów Zidentyfikowanych) oraz na Liście Dużych Projektów"

Dodatkowo w Regulaminie Naboru dokonano  zmiany polegającej na rezygnazji z zapisu "Wniosek powinien zostać złożony nie później niż 30 dni kalendarzowych po złożeniu wnioskuo dofinansowanie na ten sam projekt w ramach I osi priorytetowej POIiŚ". W celu uatrakcyjnienia warunków naboru wniosków wprowadzona została możliwość składania wniosków w czasie trwania realizacji projektów, tzn. od momentu złożenia wniosku w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020 do momentu zakończenia realizacji przedsięwzięcia (§ 2 ust. 9 Regulaminu).  Nabór wniosków został wydłużony do dnia 20.12.2018 r.

Część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014 - 2020

Cel programu:

„Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.”

Treść prorogramów:

Dokumenty

pp_wsparcie_przedsiewziec__w_zakersie_niskoemisyjnej-i-zasobosczednej_gospodarki.20180924.pdf
pp_wsparcie_przedsiewziec__w_zakersie_niskoemisyjnej-i-zasobosczednej_gospodarki.20180924.pdf - (1,06 MB) Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki: Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Koordynator Programu:

 

Koordynator programu Magdalena Misiurek
magdalena.misiurek@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie programu

Agnieszka Karwat
Agnieszka.Karwat@nfosigw.gov.pl

22 45 90 526

 

Departament Energii i innowacji   

22 45 90 576

Beneficjenci:

  • Beneficjenci I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW;
  • Podmioty upoważnione przez Beneficjentów wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Warunki dofinansowania:

  1. oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % lub na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych,
  2. okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres wskazany we wniosku o dofinansowanie danego przedsięwzięcia ze środków PO IiŚ, jednak nie dłuższy niż 15 lat
    W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia lub beneficjenta, okres finansowania przedsięwzięcia może być inny jednak nie dłuższy niż 25 lat.

Informacje szczegółowe

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia wymienione w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również