Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

OGŁOSZENIE o NABORZE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23 lutego 2018 r. oraz uchwałą Zarządu z dnia 6 lutego 2018 r. wprowadzono zmiany dotyczące:

 • Zwiększenia kwoty pożyczki do 400 mln zł.
 • Zwiększenia zakresu wspieranych przedsięwzięć o projekty służące także utrzymaniu efektywnego systemu ciepłowniczego, a za takie uznawać się będzie przedsięwzięcie, którego zaniechanie spowoduje niespełnienie przez system ciepłowniczy jednego z warunków wynikających z efektywnego systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego.
 • Kryterium jakościowego punktowego I Zasadność realizacji przedsięwzięcia polegające na przyznaniu dodatkowych punktów w przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii.
 • Zasad udzielania dofinansowania na warunkach rynkowych wskutek zmian wprowadzonych w Zasadach udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW.

 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze” został przedłużony do 20.12.2018 r.

Informujemy ponadto, że z dniem 26.05.2017 r. wprowadzono zmiany w programie w zakresie:

 •  umożliwienia częściowego umorzenia pożyczki preferencyjnej;
 •  wydłużenie okresu finansowania do 20 lat;
 •  zwiększenie kwoty pożyczki do 200 mln zł.
Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych  problemów technicznych w systemie GWD w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”, zwanego dalej „programem priorytetowym”, okres składania wniosków, wskazany w ogłoszeniu o naborze, został odpowiednio zmieniony z: 01.08.2016-16.12.2016 na: 16.08.2016-16.12.2016 r. 30.06.2017 r 20.12.2018 r.

NOWE: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”, zwanego dalej „programem priorytetowym”

 • Cel programu

Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Wsparcie przedsięwzięć realizowanych w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczących budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej mających na celu doprowadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjonują, do spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:

50 % energię ze źródeł odnawialnych,

lub

50 % ciepło odpadowe,

lub

75 % ciepło pochodzące z kogeneracji,

lub

w 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 01.08.2016 r. 16.08.2016 r. 16.12.2016 r. 30.06.2017 r 20.12.2018 r.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”, zwanego dalej „programem priorytetowym

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”, zwanego dalej „programem priorytetowym”.

 • Intensywność dofinansowania:

Dofinansowanie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych.

 • Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 380), której głównym celem jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe (co najmniej 30 % strumienia wytwarzanego ciepła).

 • Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

 

Koordynator programu Grzegorz Tobolczyk
Grzegorz.Tobolczyk@nfosigw.gov.pl

 

Departament Energii i innowacji   

22 45 90 875

 

 

 

zal_2_ogloszenie_o_naborze_30.06.2017.pdf
zal_2_ogloszenie_o_naborze_30.06.2017.pdf - (560,22 KB) Załącznik nr 2 do regulaminu naboru - ogłoszenie

Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Cel programu:

„Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięćna środowisko poprzez działania inwestycyjne.”

Treść programu:

pp_wsparcie_przedsiewziec__w_zakersie_niskoemisyjnej-i-zasobosczednej_gospodarki.20180924.pdf
pp_wsparcie_przedsiewziec__w_zakersie_niskoemisyjnej-i-zasobosczednej_gospodarki.20180924.pdf - (1,06 MB) Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki: Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze”.

Koordynator Programu:

 

Koordynator programu Grzegorz Tobolczyk
Grzegorzs.Tobolczyk@nfosigw.gov.pl

 

Departament Energii i innowacji   

22 45 90 875

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551  obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, której głównym celem jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe (co najmniej 30 % strumienia wytwarzanego ciepła).

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Planowane ogłoszenie o naborze wniosków przełom II i III kwartału

Warunki dofinansowania:

 1. kwota pożyczki: od 1 mln zł do 90 mln zł,
 2. oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % lub na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych,
 3. okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Informacje szczegółowe

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej mające na celu doprowadzenie systemu ciepłowniczego, w którym funkcjonują, do spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej 50 % energię ze źródeł odnawialnych, lub 50 % ciepło odpadowe, lub 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również