Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

WAŻNE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny kumulaor dla Przemysłu został przedłużony do 28.12.2018 r.  Dodatkowo zwiększeniu uległ budżet programu (o dodatkowe 500  mln zł.), aktualnie wynosi 1 500 mln zł.

Zmiana programu priorytetowego

WAŻNE:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że uchwałą Zarządu z dnia 6 lutego 2018 r. wprowadzono zmianę w zapisach dotyczących udzielania dofinansowania na warunkach rynkowych wskutek zmian wprowadzonych w Zasadach udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że zmianie uległ program priorytetowy „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu zmiana dotyczy:

  • zwiększenia kwoty pożyczki do 200 mln zł;
  • zaktualizowaniu rodzaju przedsizięć nie kwalifikujących się do wsparcia

Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Cel programu:

„Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne.”

Treść programu:

pp_wsparcie_przedsiewziec__w_zakersie_niskoemisyjnej-i-zasobosczednej_gospodarki.20180924.pdf
pp_wsparcie_przedsiewziec__w_zakersie_niskoemisyjnej-i-zasobosczednej_gospodarki.20180924.pdf - (1,06 MB) azwa Programu: „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki: Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
zalacznik_nr_1_do__pp_wsparcie_konsolidacja__metodyka_wak_20160808.pdf
zalacznik_nr_1_do__pp_wsparcie_konsolidacja__metodyka_wak_20160808.pdf - (291,13 KB) Załącznik nr 1 - Metodyka WAK
zalacznik_nr_2_do_pp_wsparcie_konsolidacja_metodyka_wk_20160808.pdf
zalacznik_nr_2_do_pp_wsparcie_konsolidacja_metodyka_wk_20160808.pdf - (302,4 KB) Załącznik nr 2 - Metodyka WK
zalacznik_nr_3_do_pp_wsparcie_konsolidacja_20160808.pdf
zalacznik_nr_3_do_pp_wsparcie_konsolidacja_20160808.pdf - (193,58 KB) Załącznik nr 3 - Kryteria innowacyjności
zalacznik_nr_3a_do__pp_wsparcie_konsolidacja_ekoinnowacyjnosc_20160808.pdf
zalacznik_nr_3a_do__pp_wsparcie_konsolidacja_ekoinnowacyjnosc_20160808.pdf - (358,96 KB) Załącznik nr 3a - Opis do Kryterium innowacyjności
zalacznik_nr_4_do_pp_wsparcie_konsolidacja__zasady_keep_20160808.pdf
zalacznik_nr_4_do_pp_wsparcie_konsolidacja__zasady_keep_20160808.pdf - (260,09 KB) Załącznik nr 4 - Zasady KEEP

Koordynator Programu:

 

Koordynator programu Radosław Bujaśkiewicz
radoslaw.bujaskiewicz@nfosigw.gov.pl
Osoba do kontaktu w sprawie programu

Barbara Wojciechowska:

22 45 90 368

   

 

Departament Energii

 

22 45 90 452

 

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551  obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane w dniu 15.02.2017 r.

Termin naboru od 20.02.2017 r. do 28.12.2018 r.

Warunki dofinansowania:

  1. kwota pożyczki: od 1 mln zł do 90  200 mln zł,
  2. oprocentowanie pożyczki: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % lub na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych,
  3. dla inwestycji związanych z dostosowaniem do Dyrektywy MCP możliwe częściowe umorzenie,
  4. okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Informacje szczegółowe:

Rodzaje przedsięwzięć:

  • budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów;
  • przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania;
  • przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;
  • przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

 

 

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również