Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Nabór 2017-Monitoring

Szczegółowe informacje o naborze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 1) Monitoring środowiska”.

Cel programu

Celem programu jest wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska oraz wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa i gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się Polski ze zobowiązań międzynarodowych.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dotacje i pożyczki należy składać w terminie od 3 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji.

Pozostałe informację bez zmian.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • skrócony wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem „Wspieranie działalności monitoringu środowiska. Część 1) Monitoring środowiska”

Dla wniosków składanych w formie skróconego wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

Formy dofinansowania

Dofinansowanie udzielane będzie w formie:

 • dotacji,
 • pożyczki
 • przekazania środków.

Intensywność dofinansowania:

 • dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych;
 • dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych;
 • przekazanie środków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych do 100% kosztów kwalifikowanych.

Beneficjenci,

Beneficjenci określeni w programie priorytetowym:

 • podmioty należące do sektora finansów publicznych, w tym państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • uczelnie niepubliczne;
 • spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje (dla tych podmiotów udzielane będą wyłącznie pożyczki).

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu

 

Koordynator programu Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl

 

Wydział Monitoringu Środowiska i Zagrożeń

22-45-90-131

 

Regulamin naboru

Poniżej dokumenty naboru wniosków:

zalaczniki_do_wniosku_monitoring_srodowiska.pdf
zalaczniki_do_wniosku_monitoring_srodowiska.pdf - (213,55 KB) Załączniki do wniosków
program_monitoring_2015-2020.pdf
program_monitoring_2015-2020.pdf - (529,57 KB) Treść programu priorytetowego
regulamin_naboru_monitoring.pdf
regulamin_naboru_monitoring.pdf - (403,39 KB) Regulamin naboru

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również